baner

Chronológia života sv. Františka z Assisi

1181 - Budúci svätec prichádza na svet v Assisi v bohatej rodine obchodníka z látkami, pri krste dostáva meno Ján. Jeho otec po návrate z Francúzska /syn sa narodil počas jeho neprítomnosti/ mení meno na Francúzik- Francoas- František.
1198 - Obyvatelia Assisi obliehajú útočište cisárskej moci- pevnosť Roccu, ktorá vyčnieva nad mestom a rúcajú ju.
1190-1200 - Občianska vojna v Assisi a nastolenie vlády mestskej rady.
1202 - Vojna medzi Perugiou a Assisi. V bitke pri Ponte San Giovanni sa František dostáva do zajatia a je odvlečený do Perugie.
1203 - Chorého Františka prepúšťajú z väzenia a vracia sa do Assisi.
1204 - Františkova dlhá choroba.
1205 -/jar/  František sa rozhodne odpovedať na výzvu pápeža a pridá sa ku križiackej výprave. Nádherne vystrojený odchádza. V Spolete má videnie vo sne, dostáva príkaz vrátiť sa do Assisi. /leto/ Božia milosť začína Františka duchovne premieňať, ako „kráľ assiskej mládeže“ sa posledný krát zúčastní na bujarých zábavách. /koniec roka/ V kostole sv. Damiána František počuje, ako mu Kristus hovorí z kríža:“ František, choď a oprav môj dom, lebo sa rozpadá.“ Vo Foligne predá niekoľko kusov súkna a  peniaze ktoré získa venuje správcovi kostola sv. Damiána, ale on peniaze nechce prijať. František sa dostáva do konfliktu so svojim otcom.
1206 - /jar/ Pred assiským biskupom sa František zrieka celého svojho majetku- dedičstva po otcovi, vyberie sa do prírody k mestu Gubbio. /leto/ Vracia sa do Assisi ako pustovník a začína opravu kostola sv. Damiána- obnovuje ho. Potom kaplnku sv. Petra, kostolík Panny Márie Anjelskej- Porciunkulu.
1208 - /jar/ V Porciunkule František počuje evanjelium čítané na deň sv. Mateja a objavuje v ňom svoje povolanie pre evanjeliový život v úplnej chudobe. Ihneď si prispôsobuje svoj odev, nechá si len jednu tuniku, namiesto koženého opaska používa obyčajný povraz. Začína ohlasovať ľuďom Božie slovo. Pripájajú sa k nemu prví nasledovníci, ktorým hovorí: bratia. Peter Cattani, Bernard Quintavale, brat Egid. /leto/ Prvá misia za hranicami Umbrie- František s Egidom. Prichádzajú ďalší spoločníci. /jeseň/ Druha misia. Všetci siedmi sa vyberú do Poggia Bustone a apoštolujú v Reatinskom údolí. Nové povolania. Na tretej misijnej ceste sa rozdelia do dvojíc a idú do rôznych kútov Talianska.
1209 - /jar/ František píše krátku Regulu na základe textu evanjelia a vyberie sa do Ríma za pápežom spolu s jedenástimi bratmi. Pápež Inocent III. ústne schvaľuje nový spôsob rehoľného života, ktorí bratia vedú. Bratia sa sťahujú do Porciunkuly, ktorá sa stáva koliskou rehole - kajúcnici z Assisi, začiatok rádu.
1212 - /jar - marec/ Na Kvetnú nedeľu v noci prijíma Klára v Porciunkule rúcho z Františkových rúk. Tak vzniká rád Chudobných panien, ktoré neskôr sa budú nazývať klaristky. O niekoľko týždňov sa Klára a jej spoločníčky usádzajú v kláštore pri kostole sv. Damiána.
1213 - František dostáva Orlando - vrch La Verna - Alaverna, zakladá tam pustovňu.
1215 - Franišek v čase Lateránskeho koncilu je v Ríme, pravdepodobne sa stretáva so sv. Dominikom, zakladateľom rádu dominikánov.
1216 - Pápež Inocent III. zomiera je zvolený nový pápež Honorius III. V Perugii dostáva  František od pápeža večné privilégium úplných odpustkov pre kaplnku Porciunkoly na výročie jej posvätenia.
1217 - Generálna kapitula v Porciunkule, prvé misie bratov do Álp, Francúzska a Talianska.
1219 - František sa stretáva so sultánom al- Malikom.
1220 - Počas jeho neprítomnosti nastávajú v ráde problémy, vracia sa späť do Talianska, vedenie rádu zveruje Petrovi Cattánimu a za ochrancu rehole na žiadosť Františka, pápež určuje kardinála Hugolína.
1221 - Smrť Petra Cattániho, vedením je poverený brat Elíáš. /leto/ Generálna kapitula- rohožková v Porciunkule za účastí asi päť tisíc bratov. Kapitula definitívne schvaľuje Regulu non bullu.
1223 - Na generálnej kapitule bratia po prediskutovaní menia jej obsah a pápež Honorius bullou ju schvaľuje. Greccio- jasličky- Noc Božieho Narodenia.
1224 - /15. august- 29. september/ František odchádza na vrch Alverna, aby tam strávil 40 dní v pôste pred sviatkom sv. Michala, 14.-15. september dostáva stigmy Pánovho umučenia. Vracia sa do Porciunkuly. Stigmatizovaný František cestuje na oslíkovi a apoštoluje po celej Umbrii.
1225 -/jar/ Zhoršuje sa Františkovi choroba očí. Takmer nevidiaci sa zdržuje pri kostole sv. Damiána, tu vo veľkom utrpení dostáva od Boha prisľúbenie o večnej spáse. Naplnený radosťou skladá Pieseň brata slnka. /leto/ Lekár rozžeraveným železom pripaľuje Františkovi sluchy, ale bezvýsledne. /jeseň/ Pokračuje liečenie choroby zraku u chudobného kňaza no neúspešne.
1226 - /jar/ V pustovni Le Celle diktuje svoj Malý testament, potom v spoločnosti bratov sa vracia do Porciunkuly. /leto/ Františkou stav sa zhoršuje každým dňom, bratia ho odprevádzajú do Assisi, biskupského paláca, /jeseň/ v predtuche svojej smrti prosí František aby ho preniesli do Porciunkuly a 3. októbra zomiera, na druhý deň 4. októbra ho pochovajú v kostole sv. Juraja v Assisi
1227 - Kardinála Hugolína- Františkovho priateľa zvolia za pápeža ako Gregora IX
1228 - Vykoná sa svätorečenie Františka v kostole sv. Juraja, pápežom Gregorom IX
1230 - Slávnostne prenesenie tela sv. Františka do novej postavenej baziliky
1939 - Pápež Pius XII. vyhlasuje sv. Františka za hlavného patróna Talianska
1980 - Pápež sv. Ján Pavol II. ho ustanovuje za patróna ekológov- ochrancovia životného prostredia