baner

Svätý rok milosrdenstva

 

Drahé sestry a bratia,
nech vám dobrý Pán udelí svoj pokoj!

Dnes, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, sa začal mimoriadny jubilejný rok, rok milosrdenstva. Mnohí z nás čakali na tento Svätý rok, hoci sme si toho možno ani neboli vedomí. Všetci máme skrytú hlbokú túžbu zažiť Božie milosrdenstvo. Milosrdenstvo je láska Boha, ktorú slobodne vyžaruje. Je vyjadrením toho, ako sa Boh pozerá na svoje milované deti, ktoré stvoril na svoj vlastný obraz, bez pripomínania si našich opätovných hriechov. V jeho milosrdenstve môžeme znovu nájsť jeho nesmiernu lásku a znovu objaviť kto sme, ako ľudské bytosti, ako kresťania a ako svetskí františkáni.

Vždy potrebujeme kontemplovať tajomstvo milosrdenstva. Je prameňom radosti, vyrovnanosti a pokoja. Je podmienkou našej spásy. Milosrdenstvo je slovo, ktoré zjavuje tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Milosrdenstvo je definitívny a najvyšší čin, ktorým nám Boh prichádza v ústrety. Milosrdenstvo je najzákladnejší zákon, ktorý prebýva v srdci každého človeka, keď s úprimným pohľadom hľadí na brata, ktorého stretáva na ceste života. Milosrdenstvo je cesta, ktorá spája Boha a človeka, pretože otvára srdce nádeji, že sme navždy milovaní napriek ohraničeniu nášho hriechu.“

Preto musíme „znovu objaviť bohatstvo obsiahnuté v dielach telesného i duchovného milosrdenstva. Skúsenosť milosrdenstva sa totiž stáva viditeľnou skrze svedectvo konkrétnych znamení, ako nás to učil sám Ježiš. Zakaždým, keď veriaci sám vykoná jeden alebo viac takýchto skutkov, určite dosiahne odpustky Svätého roku. Z toho plynie povinnosť žiť z milosrdenstva, ak chceme dosiahnuť úplné a všetko zahŕňajúce odpustky z moci Otcovej lásky, ktorá nikoho nevylučuje. Ide tu predovšetkým o úplné odpustky Svätého roku, ktoré sú ovocím samotnej tejto udalosti, slávenej a prežívanej s vierou, nádejou a láskou.“

Potrebujeme Božie milosrdenstvo, aby sme otvorili naše oči a uši, aby sme otvorili naše srdcia, aby sme tak mohli zakúšať dobrotu Boha, ktorý nás pozýva, aby sme boli tiež plní milosrdenstva. Naše povolanie je stať sa svätými, ako je svätý náš nebeský Otec. To znamená, že musíme byť milosrdní, ako je milosrdný náš nebeský Otec.
Svätý rok milosrdenstva je privilegovanou chvíľou aj pre nás, aby sme prosili Boha, nech nám všetkým preukáže milosrdenstvo a pomáha nám v každodennom obrátení, ktoré je pre nás všetkých základom toho, aby sme sa stali budovateľmi Božieho kráľovstva a menili srdcia predstaviteľov štátov, aby krajiny mohli lepšie viesť, s plným rešpektom ľudských práv, náboženskej slobody, starostlivosti o stvorenia a hľadaním dobra pre všetkých ľudí. My, svetskí františkáni musíme zaujať stanovisko v rôznych oblastiach verejného života, venovať pozornosť vhodnému využívaniu dobra a starostlivosti o všetko stvorenstvo.  Každý z nás musí odhaliť, kde a v čom sme povolaní byť prínosom budovania lepšieho sveta,  s dôverou  prítomnosti Božieho semena v každom človeku a  premieňajúcej sily lásky a odpustenia.

Pozývam vás modliť sa za tých, ktorí zvlášť potrebujú Božie milosrdenstvo. Pozývam vás všetkých modliť sa za chudobných, odlúčených, ktorí sotva majú nejaké materiálne dobrá, ale veľmi často majú nesmierne bohatstvo duchovných dobier a môžu nás učiť, ako by sme mohli prísť k Bohu prostredníctvom Božskej prozreteľnosti.
Pozývam vás modliť sa za všetky obete násilia na celom svete. Pozývam vás modliť za tých, ktorí zhrešili a ešte nenastúpili na cestu obrátenia. Pozývam vás modliť za tých, ktorí slúžia medzi nami: v Cirkvi, v spoločnosti, v našich bratstvách. Nech ich milosrdný Boh osvieti a sprevádza, aby vždy hľadali Božiu vôľu.

Napokon vás pozývam modliť sa, aby sme my všetci spoznali, čo máme robiť osobne a tiež v našich bratstvách  „spolu s ostatnými ľuďmi dobrej vôle ... byť... povolaní budovať bratskejší a evanjeliom naplnený svet, aby sa uskutočnilo Božie kráľovstvo.“

V súvislosti s tým, rád by som obrátil vašu pozornosť na niektoré dôležité body:
Medzinárodná nezisková organizácia Františkánskej rodiny „FI“ vydáva brožúru s názvom „Ochrana ľudských práv pre ľudí žijúcich v extrémnej chudobe“. Táto brožúra  má  cieľ pomôcť tým, ktorí pracujú v tejto oblasti. V brožúre je opísaný postoj,  ako extrémna chudoba sa stáva násilím proti ľudským právam. Rozhodne všetkým vám odporúčame túto príručku si prečítať a preštudovať.

Táto publikácia nás pozýva posilniť náš záväzok k solidarite s menšinou, s najchudobnejšími, s vyhnancami, s tými, ktorí sú vytláčaní na okraj spoločnosti. Musíme byť viac citliví k utrpeniu tých najnúdznejších, vo vnútri aj mimo bratstiev. Musíme byť viac pozorní k potrebám našich sestier a bratov, ktorí žijú rovnakú charizmu, to isté povolanie, v  bratstvách OFS na miestnej úrovni, alebo na iných úrovniach. Nemôžeme sa navzájom volať sestry a bratia, ak bez povšimnutia žijeme bez modlitby a bez konkrétneho skutku bratskej lásky! Toto by neznamenalo iba nedostatok bratského ducha, ale tiež by to vyjadrovalo nedostatočný osobný záväzok nášmu povolaniu svetského františkána, ktorý je Božím darom. Naše povolanie je poklad.  Môžeme tento poklad mať a ochraňovať len vtedy, keď sa s ním podelíme, keď ho zviditeľníme a vydáme silné osobné svedectvo. Boh nám ho nedal, aby sme ho ukryli, ale aby sme ho využili a tak zviditeľnili jeho dobro.

Navyše, do našej solidarity musíme zahŕňať aj našich susedov, tých, ktorí sú nám najbližšie, ako znak Božej lásky. Lásky, ktorá nás vždy pozýva robiť dobro všetkým, ale zvlášť najchudobnejším, najslabším a najmenším. Musíme otvoriť naše uši a oči, otvoriť naše srdcia a potom otvoriť naše dvere, kuchyne a tiež naše peňaženky.
Hlavne počas tohto Svätého roka milosrdenstva sa musíme sústrediť na konkrétne skutky solidarity. Tak ako František sa musíme modliť bez prestania za tých, ktorí potrebujú naše modlitby a súčasne pomôcť tým, ktorí sú vo väčšej núdzi ako my samy.

Naša solidarita môže byť preukázaná súčasne viacerými spôsobmi. Z tohto dôvodu sa Predsedníctvo CIOFS rozhodlo vypracovať príručku o bratskej pomoci medzi národnými bratstvami zriadenými, ale aj vznikajúcimi. Nech táto príručka, ktorá bude distribuovaná v budúcom roku, posilní bratské putá medzi národnými bratstvami a tiež pomôže nadviazať osobné bratské kontakty.

Týmto obežníkom by som vás rád informoval, že Predsedníctvo CIOFS po Generálnej volebnej kapitule (november 2014) začalo veľmi intenzívnu prácu. Aby bola efektívnejšia a aby sme boli schopní byť bližšie k našim bratom a sestrám, boli v rámci Predsedníctva zriadené nasledovné komisie:
·    Komisia pre formáciu – koordinátor: Ana Mária Raffo Laos;
·    Komisia pre rodinu – koordinátor: Silvia Diana;
·    Komisia pre YouFra – koordinátor: Andrea Odak, Anna Fruk ako bratský animátor;
·    Komisia pre komunikácie – koordinátor: Michel Janian;
·    Komisia pre spravodlivosť, pokoj a jednotu – koordinátor: Attilio Galimberti;
·    Ekonomická komisia – koordinátor: Augustine Youghak Yoon;
·    Právna komisia – koordinátor: Tibor Kauser;
·    Komisia pre kauzu svätých – koordinátor: Francesco Mattiocco.

Navyše, rôzne projekty pokračujú alebo za začali koordinované niektorými členmi Predsedníctva. Pevne dúfam, že osobným kontaktom, ktorý bude posilnený medzi národnými radami a Predsedníctvom prostredníctvom medzinárodných radcov a radcami Predsedníctva prinesie plodnú spoluprácu. Všetci členovia Predsedníctva sú presvedčení, že sme ministri, ktorí boli zvolení, aby vám slúžili spôsobom, ktorý je určený v Reguli, Generálnych konštitúciách a konkrétnych národných štatútoch.

Modlime sa všetci, aby sme boli Pánovými nástrojmi, aby skrze naše osobné svedectvo a aktívnu prítomnosť vo svete, mohol zahrnúť zvlášť v tomto Svätom roku milosrdenstva všetkých svojim Božím milosrdenstvom.
Nech Blahoslavená Panna Mária, náš Serafínsky Otec sv. František a naši svätí patróni sv. Alžbeta Uhorská a sv. Ľudovít orodujú za nás.

Váš brat a minister  

Tibor Kauser
Generálny minister OFS

Znenie obežníka si môžete stiahnúť aj v PDF formáte tu: LIST