baner

Deti sa modlia za pokoj

"Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach." (Evanjelium podľa Matúša 18,10)

Drahí bratia a sestry, nech vám Pán daruje pokoj! Dlhý čas, ako Menší bratia (františkáni), sme znepokojení situáciou našich bratov, ktorí zažívajú skúsenosť s kresťanmi a všetkými obyvateľmi Sýrie. Nie je to tak dávno, čo sme vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby zvýšilo úsilie zastaviť vojnu a utrpenie civilného obyvateľstva a aby vyvinulo maximálne úsilie o dosiahnutie mieru. Teraz na začiatku ADVENTU, v čase, keď nás Pán pozýva, aby sme vytrvalo bdeli a modlili sa, chceme navrhnúť všetkým našim spoločenstvám iniciatívu "Deti sa modlia za pokoj". Pôvodná myšlienka pochádza z projektu "Cirkev v núdzi", a chceme ako Rád menších bratov - Františkánov, priniesť túto výzvu na medzinárodnú úroveň v mesačných intervaloch.

Táto iniciatíva vychádza z vedomia, že Kráľ Vesmíru, Kráľ pokoja, je pravým zdrojom všetkého mieru. Naša farnosť sv. Františka v Allepe (Sýria), ktorá bola silne ovplyvnená tragédiou vojny a ktorá je pevne zakotvená v nádeji za mier sa už k tejto iniciatíve zapojila. Z Aleppa chceme teraz poslať toto pozvanie do celého sveta. Začíname v ADVENTE 2016, ako Rád menších bratov - františkánov chceme povzbudiť všetky komunity, farnosti a školy, ktoré sú zverené do našej pastoračnej starostlivosti, a tiež všetky organizácie, ktoré sú nám blízke [zapojiť sa do iniciatívy], a tiež chceme povzbudiť všetkých, aby sa iniciatíva šírila vo všetkých cirkevných a rehoľných komunitách, kde žijeme, alebo kde Menší bratia pôsobíme. Veríme, že Pán vypočuje volanie "maličkých" a že ich modlitby sa stanú príležitosťou k zamysleniu a obráteniu pre tých, ktorí sú "veľký".

Žiadame každé spoločenstvo, v ktorom sú "detské omše", alebo pri omšiach kde je väčšia účasť detí, aby PRVÚ NEDEĽU v MESIACI venovali MODLITBE ZA POKOJ, tak ako to len bude možné. Podobne možno urobiť v slávení v kaplnkách počas modlitieb, alebo aj zapojením škôl, prípadne iným spôsobom iniciatívou v ekumenickom či medzináboženskom duchu. Ak komunity nemajú detské liturgie, alebo ak nepôsobia v oratóriách, alebo na školách, môžu túto modlitbu uskutočniť počas spoločných modlitieb, alebo Vešpier, alebo pripraviť inú špeciálnu iniciatívu. Tu sú niektoré praktické návrhy tak, aby zjednotili formu slávenia, podobne ako to robia v Aleppe: Po úvodnom pozdrave a úvodných výzvach kňaza, niektoré deti v procesii prídu pred oltár so zažatou sviecou, ktorú umiestnia v blízkosti oltára, na viditeľnom mieste, pokiaľ všetci spievajú, alebo recitujú modlitbu za pokoj. Okrem toho, rôznymi výzvami a úmyslami môžeme venovať pokoju v ľudských srdciach, za pokoj v rodinách s deťmi a za pokoj v Aleppe a po celom svete. Piesne by mali byť zamerané na tému pokoja. Ak je modlitba mimo Eucharistie, môže byť vždy prispôsobená modlitbe a sláveniu. Vždy nech je zachovaný symbol horiacej sviece, spolu s MODLITBOU ZA POKOJ a piesňou za pokoj. (nezabudnime vždy deťom pripomenúť a vysvetliť, že táto modlitba je v spoločenstve s deťmi po celom svete a za pokoj v Sýrii, Aleppe a za pokoj vo svete.)

MODLITBA ZA POKOJ

Pane Ježišu, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť.

Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, čo si zúfajú; svetlo tým, čo tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia.

Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali; skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali.

Pretože len keď dávame, nadobúdame; len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých;

len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia; len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Amen

 

Boh nech požehná každé vaše úsilie o pokoj a nech počuje volanie a modlitbu Jeho detí.

S pozdravom Fr. Michael A. Perry OFM, generálny minister

Fr. Francesco Patton OFM, Kustód Svätej Zeme

Žiadame všetkých, ktorí prijali našu výzvu, aby sa pripojili k našej Facebook stránke.   https://www.facebook.com/st.francis.parish.aleppo/

Pracovný preklad: br. Felix Mária, OFM  http://www.frantiskani.sk/spos/6/deti-sa-modlia-za-pokoj

originálný text Listu môžete nájsť na:  http://www.ofm.org/ofm/?p=11994&lang=en