baner

Výzva k modlitbe a pôstu za mier

Konferencia františkánskej rodiny

Drahí bratia a sestry františkánskej rodiny, nech vám Pán daruje pokoj!


Zišli sme sa v meste svätého Františka pri príležitosti jeho sviatku a radi by sme vás srdečne vyzvali, aby ste, v tejto pre ľudstvo veľmi ťažkej dobe, zostali vnímaví na tému mieru. Radi by sme vyjadrili všetok záujem o mier, ktorý cítime, najmä tvárou v tvár utrpeniu, ktoré už bolo spôsobené toľkým ľuďom a riziku použitia jadrových zbraní.

Svätý František prijal od Pána výzvu, aby sa obrátil na všetkých: "Nech vám Pán daruje svoj pokoj!". Táto výzva sa stala základným elementom našej charizmy. Prijímame dar pokoja skrze obrátenie srdca a sme povolaní stať sa tichými, pokojnými, skromnými mužmi a ženami, bez svárov a súperenia. Vydávame teda svedectvo o pokoji, ktorý sme obdržali.

"Mierom sa nič nemôže stratiť. Vojnou sa môže stratiť všetko. Kiež by sa ľudia vrátili k vzájomnému porozumeniu. Nech pokračujú vo vyjednávaní. Ak budú jednať s dobrou vôľou a rešpektom k právam druhej strany, uvedomia si, že úprimné a účinné jednanie nikdy nevylučuje čestný úspech." Toto zvolanie, ktoré Pius XII. adresoval všetkým v predvečer vypuknutia druhej svetovej vojny v roku 1939, je dnes dramaticky aktuálne. "Už nikdy vojnu!" zvolal svätý Pavol IV. pred zhromaždením OSN, vojnu, ktorú svätý Ján Pavol II. označil za "dobrodružstvo bez návratu".

Pápež František sa 25. septembra 2015 obrátil na OSN s tou istou žiadosťou: "Už žiadna vojna; vojna je popretie všetkých práv..."

Načúvajúc znameniam čias, týmto slovám našej charizmy a našich pastierov, vyzývame každého z vás, aby ste v sebe intenzívne niesli zápal pre mier a starosť o neho, spolu s neustálym príhovorom za tento vzácny dar.

Preto vás ako františkánska rodina prosíme o zvláštny deň pôstu a modlitby 11. októbra 2022. Keď v zle vidíme tajomstvo neprávosti v akcii, reagujme pokáním a modlitbou, podporou zmierenia a mieru, zvyšovaním povedomia o tejto zásadnej otázke medzi nami a mnohými ďalšími. V našej formácii a kázaní, v rôznych projektoch služby a práce, v našom hlásaní a v každodennom živote nech sú zmierenie a pokoj prítomné so silou a s presvedčením.

Zverujme túto naliehavú modlitbu za mier Kráľovnej pokoja, pokornému a mierumilovnému svätému Františkovi, svätej Kláre a svätej Alžbete. Prajeme vám všetko dobré a zdravíme vás s bratským objatím.

Assisi, 4. októbra 2022

Slávnosť svätého Františka z Assisi, herolda mieru.

Sr. Daisy Kalamparamban AFBP Vice-presidente IFC-TOR
Tibor Kauser OFS Ministro Generale
Fra Massimo Fusarelli OFM Ministro Generale
Fra Roberto Genuin OFM Cap Ministro Generale
Fra Carlos Alberto Trovarelli OFM Conv Ministro Generale
Fra Amando Trujillo Cano TOR Ministro Generale, Presidente di turno della CFF

Výzva v PDF formáte