baner

Mesačné modlitbové úmysly na rok 2023

Modlitbový program pre Františkánsky svetský rád (OFS)

a Františkánsku mládež (GiFra) – mesačné úmysly

 

Na zdôraznenie spojenia s pápežom ponúkame mesačné úmysly Svätého Otca

úmysly za OFS podľa života a hlavných udalostí Rádu.

Nech sa miestne bratstvá modlia na obidva úmysly.

Rok 2023
Január

Za učiteľov:Modlime sa za učiteľov, aby boli dôveryhodnými svedkami Krista, aby kládli dôraz na bratstvo a pomáhali najmä najzraniteľnejšej mládeži.
OFS: Za národné bratstvá: Singapur, Malajzia, Čad, Albánsko, Bielorusko a Rwanda.

Otče náš...

Február

Za farnosti: Modlime sa za farnosti, aby stredobodom ich života bolo sväté prijímanie      a aby sa stávali spoločenstvami viery, bratstva a prijatia najnúdznejších.

OFS: Za národné bratstvá: Panama, Švajčiarsko, Dominikánska republika a Japonsko.

Otče náš...

Marec

Za obete zneužívania:Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.

OFS: Za národné bratstvá: Uruguaj, Panama, Japonsko, Stredoafrická republika a Predsedníctvo CIOFS.

Otče náš...

Apríl

Za kultúru pokoja a nenásilia:Modlime sa, aby prevládala kultúra pokoja a nenásilia, aby štáty a ich občania čoraz menej siahali po zbraniach.

OFS: Za národné bratstvá: Filipíny, Hongkong – Macau, Paraguaj, Japonsko a Dánsko.

Otče náš...

Máj

Za cirkevné hnutia a spoločenstvá:Modlime sa za cirkevné hnutia a spoločenstvá, aby čoraz viac objavovali svoje evanjelizačné poslanie a aby vlastné charizmy dávali             do služieb celého sveta..

OFS: Za národné bratstvá: Dánsko a IX. Latinsko-americký kongres OFS/GiFra.

Otče náš...

Jún

Za zrušenie mučenia:Modlime sa, aby sa medzinárodné spoločenstvo konkrétne pričinilo o to, aby nedochádzalo k mučeniu a aby zaručilo podporu obetiam mučenia a ich príbuzným.

OFS: Za národné bratstvá: Venezuela a Pakistan.

Otče náš...

Júl

Za eucharistický život:Modlime sa, aby sa slávenie Eucharistie stalo stredobodom života katolíkov, aby ním premieňali svoje medziľudské vzťahy a tak sa otvárali pre stretnutie s Bohom aj so všetkými bratmi a sestrami.

OFS: Za úspech medzinárodného stretnutia GiFra v Portugalsku.

Otče náš...

August

Za Svetové dni mládeže: Modlime sa, aby Svetové dni mládeže v Lisabone pomohli mladým ľudom vydať sa na cestu viery a svedčiť vlastným životom o evanjeliu.

OFS: Za národné bratstvo: USA – Bratská pastoračná návšteva.

Otče náš...

September

Za ľudí žijúcich na okraji spoločnosti: Modlime sa za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných.

OFS: Za národné bratstvo: Holandsko – Bratská pastoračná návšteva.

Otče náš...

Október

Za Synodu:Modlime sa za Cirkev, aby si počúvanie a dialóg osvojila ako svoj životný štýl a aby sa dala viesť Duchom Svätým do všetkých končín sveta.

OFS: Za vznikajúce OFS bratstvá a bratstvá v ťažkostiach.

Otče náš...

November

Za pápeža:  Modlime sa za pápeža, aby s pomocou Ducha Svätého plnil svoje poslanie sprevádzať veriacich, ktorých mu Boh zveril.

OFS: Za Predsedníctvo CIOFS.

Otče náš...

December

Za osoby so zdravotným postihnutím:Modlime sa, aby zdravotne postihnutí ľudia požívali patričnú pozornosť spoločnosti a podporu rozličných ustanovizní pri svojom zapájaní sa do aktívneho života.

OFS: Za jednotu OFS a GiFra vo svete.

Otče náš...

Pozn.: Preklad úmyslov pápeža je zo stránky:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230103041