baner

Vianočný pozdrav Národného ministra Jozefa Gazdíka OFS.

Milí bratia a sestry, 

        o niekoľko dní si opäť budeme môcť sprítomniť narodenie Pána Ježiša, najväčší dar nebeského Otca ľudstvu. My, členovia veľkej Františkovej rodiny vnímame tento nádherný sviatok obzvlášť intenzívne, pretože veľký a osobitý dar nášho otca Františka spočíval práve v kontemplovaní Božej pokory - ktorá má svoj pozemský začiatok v betlehemskom príbehu a vrcholí v úplnom sebadarovaní sa na kríži. 

 Pri zbožnej a úctivej kontemplácii, ktorá je zaiste Bohu milá, však naše poslanie nekončí. Stali sme sa nástrojom v Božích rukách, dostali sme osobitnú milosť povolania, aby sme prinášali charizmu a dar synovstva aj ostatným. Rovnako, ako pred 800. rokmi, aj dnes, sme poslaní obnovovať cirkev, pomôcť stavať tam, kde sa niečo rúca...

        Preto vyslovujem nádej, že aj nasledujúci rok budeme hľadať Boha pokorného, poníženého v jeho synoch a dcérach a skutkami odvážnej lásky naplníme svoje poslanie. Nezostaneme pritom bez pomoci, pretože nás - duchovných synov a dcéry - sprevádza stály príhovor a ochrana serafínského otca. Majme odvahu prejaviť svoj zásadný postoj, napríklad proti dnešnému úsiliu prijať nemorálne zákony, ktoré zničia rodinu, pomôžme núdznym, zmierňujme utrpenie, darujme svoj čas a slovo útechy osamelým, odpúšťajme ... a buďme vždy pripravení reagovať kedykoľvek treba, pretože vždy bude jestvovať, niečo, čo treba opraviť.

 Bratia a sestry,

        nastáva milostiplný čas a ja nám všetkým vyprosujem od betlehemského dieťaťa Ježiša, aby sme  sa ešte viac pripodobnili nášmu Pánovi, a tak ním posilnení, mohli po celý nasledujúci rok odovzdávať žiarivý plameň františkánskej charizmy svetu.

 Nech Pán naplní pokojom, zdravím a radosťou Vás aj Vaše rodiny.

 

 Jozef Gazdík

 Národný minister