baner

Vzácna slávnosť v Nemšovej

feri

„ Keď mi Pán dal bratov..."

Toto stručné, ale mnoho obsažné konštatovanie zakladateľa troch našich rádov, otca sv. Františka z Assisi, dokonale vystihuje podstatu sobotňajšej slávnostnej udalosti v malom mestečku na Považí – v Nemšovej. Po dvojročnej formácii v tento deň, na slávnosť sviatku Panny Márie Anjelskej, päť bratov a sestier zložilo svoju profesiu a dve ďalšie sestry vstúpili do formácie vo Františkánskom svetskom ráde.

       Vybraný deň, sviatok slávenia Porciunkuly, svojím významom i aktuálnym posolstvom vrchovato posväcoval celú udalosť skladania sľubov. V sobotu 2. augusta večer o 17.30 sa farský Kostol sv. Michala Archanjela zaplnil lúčmi lásky Matky Božej, ochrankyne františkánskeho rádu, ktorá dobrotivo hľadela na svojich maličkých. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol brat Jakubrafael, regionálny duchovný asistent, a spolucelebrantom  vdp. Anton Košík, dekan farnosti, ktorý v úvode okrem iného povedal,
... že tento kostol ešte nikdy neposväcovala podobná udalosť...“ Slávnostná výzdoba, ktorej nechýbal obraz nášho svätca a znak Tau z horiacich sviec, pútala pozornosť farníkov i hostí tejto výnimočnej udalosti. Z každého slova celebranta Jakubarafela bolo cíti nadšenie, lásku a radosť z prítomného okamihu. Po liturgii slova zložili bratia a sestry jednotlivo svoje sľuby, vložiac svoju dlaň do dlane národného ministra Jozefa Gazdíka. Krásnym a posväcujúcim bol okamih, keď noví bratia a sestry na oltári podpísali  dokumenty o vstupe do svetského rádu. Na ne celebrant položil korporál a ponúkol tak srdce každého z nových bratov a sestier ako obetu na premenenie, potom pokračoval v slúžení sv. omše.
Ave Maria, Na kríži pribitá, Len v Kristovi a ďalšie piesne krásnym hlasom speváčky napĺňali chrám a umocňovali veľký duchovný zážitok z tejto udalosti. Slávnostnú sv. omšu ukončili spoločné modlitby veriacich na úmysel Svätého Otca, ktoré tvorili súčasť získania plnomocných odpustkov, vyprosených sv. Františkom.

      Na slávnosť zloženia sľubov sa okrem národného ministra Jozefa Gazdíka a jeho manželky zúčastnil aj minister miestneho bratstva Milan Ďurica s manželkou, ktorí sa nedávno stali rodičmi maličkej dcérky  Alžbetky. Prítomnosť najmladšej účastníčky slávnosti symbolicky pripomínala i prítomnosť patrónky Františkánskeho svetského rádu sv. Alžbety Uhorskej. Zloženie sľubov dalo základ ku vzniku nového bratstva na Slovensku, z Božieho vnuknutia mu národný minister navrhol meno Františkánske bratstvo Panny Márie Anjelskej. Pre svoj rast bude bratstvo ako maličké dieťa potrebovať ochranu svätých patrónov, ale aj Vaše modlitby, za ktoré všetkým už vopred ďakujeme.
       Za pomoc a povzbudenia počas celého obdobia formovania bratstva v Nemšovej zo srdca ďakujeme najmä bratom kapucínom v Žiline, Miestnemu bratstvu svetských františkánov v Žiline, národnému ministrovi Jožkovi Gazdíkovi a všetkým bratom a sestrám, ktorí nás podporovali svojimi modlitbami.

„Svätý František, dňa 2. augusta 2014 sa srdcia tých, ktorých si zavolal, rozhoreli serafínskym plameňom lásky k Ježišovi, aby sa stali menšími bratmi a sestrami. V tento deň vložili ruku do Tvojej, vykročili na cestu v Kristových šľapajach, odovzdaní Láske vo viere, že ich do domu nebeského Otca vedieš bezpečne a spoľahlivo...“

Sr. Mária Marcela, Ofs Cap.

Fotogaléria - keď kliknete na fotku, zväčší sa :)

1.Sľuby Nemšová 2.Sľuby Nemšová 3.Sľuby Nemšová 4.Sľuby Nemšová
5.Sľuby Nemšová 6.Sľuby Nemšová 7.Sľuby Nemšová 8.Sľuby Nemšová