baner

Kto sme ?

regtau

Františkánsky svetský rád (Ordo Franciscanus Saecularis – OFS) je organizovaným cirkevným spoločenstvom, ktoré je evidované na Ministerstve kultúry SR ako samostatný rád s právnou subjektivitou.

OFS je v Katolickej cirkvi verejným združením veriacich. Riadi sa cirkevnými predpismi kanonického práva a vlastným právom: Regulou, Generálnymi konštitúciami, Rituálom a Štatútom. Člení sa na medzinárodné, národné, regionálne a miestne bratstvá, ktoré spravuje rada bratstva na danej úrovni.

Členovia Františkánskeho svetského rádu sa sľubom zaväzujú žiť podľa evanjelia Ježiša Krista spôsobom sv. Františka z Assisi v ich laickom stave. OFS je otvorený pre veriacich každého stavu - slobodných, manželov, vdovcov, ale i svetských duchovných. Spiritualitu príslušníkov OFS charakterizujú svetské podmienky a život v bratskom spoločenstve. Príznačná je aktívna prítomnosť nie len v Cirkvi, ale aj vo svete. Svetskí františkáni majú byť kvasom v prostredí, v ktorom žijú a to svedectvom bratskej lásky a jasným kresťanským postojom.

 

vno1

 

Františkánsky svetský rád je jedným z najstarších existujúcich laických náboženských hnutí v Katolickej cirkvi. Vznikol začiatkom 13. storočia. Zakladateľom rádu je sv. František z Assisi. Názov samotného hnutia sa postupom času menil. Spočiatku sa jeho členovia nazývali Bratia a sestry kajúceho rádu sv. Františka, koncom 13. storočia sa začína označovať ako Tretí rád sv. Františka. Tretí františkánsky rád vznikol na základe podmienok vtedajšieho práva kajúcnikov a zo začiatku nepotreboval osobitné schválenie zo strany Svätej stolice. Oficiálne dokumenty vznikli až následne, keď sa začal počet členov hnutia rozrastať. Prvou Františkovou starosťou bolo žiť evanjelium, nie kodifikovať regulu. Rozhodujúcou bola náboženská skúsenosť. Reguly prichádzali postupne, ako výsledok zažitej skúsenosti a nevyhnutný nástroj k usmerneniu života mnohých ľudí, ktorí sa ku hnutiu hlásili.

Prvá regula, ktorú sv. František napísal mala formu listu a bola vytvorená najmä z úryvkov Svätého písma. Neskôr v roku 1221 vzniká základný kódex, Regula pre Rád kajúcnikov nazvaná Memoriale Propositi. V roku 1289 pápež Mikuláš IV. vydal jednotnú regulu, ktorá platila až do roku 1883, keď ju pápež Lev XIII. prispôsobil moderným podmienkam, pričom ale zachoval jej základného ducha. V roku 1957 vydala Kongregácia pre rehoľníkov všeobecné ustanovenia pre Tretí rád. V súčasnosti laickí františkáni na celom svete dodržiavajú regulu schválenú a potvrdenú v roku 1978 pápežom Pavlom VI. S prijatím novej reguly sa upravilo aj pomenovanie bratského spoločenstva, ktoré sa dnes nazýva: Františkánsky svetský rad.

 

 

 

Základné dokumenty Františkánského svetského rádu:

Regula OFS

Generálne konštitúcie OFS

Štatút OFS na Slovensku

Rituál OFS

 

Paper

Novinky

Stretnutie NR OFS - január 2018

V sobotu 27. januára 2018 sa v kapucínskom kláštore v Žiline uskutočnilo stretnutie členov Národnej rady OFS.

Čítať ďalej...
Záverečné dokumenty GK OFS 2017

Nahliadnite do prekladov najdôležitejších výstupov z XV. Generálnej kapituly OFS, ktorá sa uskutočnila začiatkom novembra 2017 v Ríme.

Čítať ďalej...
Mesačný modlitbový program 2018

Modlitbový program pre Františkánsky svetský rád (OFS) a Františkánsku mládež (GiFra) – mesačné úmysly

Čítať ďalej...
Adventný príhovor 2017

Príhovor národného ministra OFS, brata Jozefa Gazdíka k blížiacim sa vianočným sviatkom.

Čítať ďalej...
Stretnutie NR OFS - november 2017

V sobotu 25. novembra 2017, na sviatok sv. Kataríny Alexandrijskej, sa stretli členovia národnej rady OFS na svojom rokovaní, v súlade s plánom stretnutí vo františkánskom kláštore v Bratislave.

Čítať ďalej...
Generálna kapitula OFS 2017

Zápisky z Generálnej kapituly OFS v Ríme. V článku uverejňujeme postrehy a informácie o priebehu kapituly od našej delegátky Lucii Spodniakovej.

Čítať ďalej...
Sviatok sv. Alžbety 2017

Srdečne vás pozývame na spoločné slávenie sviatku patrónky Františkánskeho svetského rádu svAlžbety Uhorskej, ktoré sa uskutoční 17. novembra 2017 v Košiciach

Čítať ďalej...
Národná kapitula OFS 2017

Začiatkom septembra sa uskutočnila nevolebná kapitula národného bratstva OFS na Slovensku. V článku si môžete prečítať podrobnosti o jej priebehu a oboznámiť sa so závermi, ktoré delegáti v posledný deň jej konania schválili.

Čítať ďalej...
CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE OFS 2017

NR OFS vás srdečne pozýva na celoslovenské stretnutie Františkánskeho svetského rádu v Levoči. Stretnutie sa uskutoční v bazilike na Mariánskej hore dňa 15. júla 2017. Dávame do pozornosti program a pokyny k stretnutiu, s možnosťou zabezpečenia ubytovania.

Čítať ďalej...
PÚŤ ZÁPADOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

Pozvánka: Dňa 10. júna 2017 sa v Trnave uskutoční 10. regionálnu púť západoslovenského regiónu OFS.

Čítať ďalej...

Prihlásenie