baner

Generálna kapitula 2014, Assisi

Logo sa skladá z piatich postáv, ktoré vytvárajú kruh okolo „Tau“ v radostnom plesaní. Týchto päť postáv v rôznych farbách predstavujú svetských františkánov zo všetkých kontinentov a ich kruhové usporiadanie znázorňuje dôležitosť bratského života v spojení s Bohom. „Tau“  v strede loga je priehľadné a ukazuje lúče žltého svetla symbolizujúc Ducha svätého, ktorý osvetľuje cestu našich životov.

Modlitba na úmysel GK OFS 2014:

Bože, náš Otec a naša láska, v tomto jubilejnom roku ti ďakujeme za zázraky, ktoré si vykonal na svojom služobníkovi sv. Ľudovítovi, patrónovi Františkánskeho svetského rádu.

Pane, zhliadni na svoju rodinu svetských františkánov, ktorá sa v dôvere k Tebe pripravuje na slávenie VI. Volebnej Generálnej kapituly.
Pane, daj, nech každá sestra a každý brat, ktorý sa zúčastní tejto Generálnej kapituly, je otvorený počúvať hlas Ducha vo viere a prijať Tvoje Slovo, ako to urobil tvoj služobník sv. Ľudovít.  

Pane, daruj všetkým členom kapituly rozvážnosť v úsudku, múdrosť na rozlišovanie a prezieravosť pre čo najlepšie plánovanie budúcnosti Františkánskeho svetského rádu.

Pane daj, aby všetci cítili materskú prítomnosť Tvojej a našej Matky, Nepoškvrnenej Panny, aby práca generálnej kapituly bola plodná a odvážnym svedectvom lásky k Tebe a všetkým ľudským bytostiam.  

Pane, skrze príklad a príhovor sv. Františka a sv. Ľudovíta, daj nám milosť žiť každé rozhodnutie generálnej kapituly, prechádzať od evanjelia k životu a zo života k evanjeliu s očami pevne upretými na Tvojho Ukrižovaného Syna.

Amen