baner

Kto sme ?

regtau

Františkánsky svetský rád (Ordo Franciscanus Saecularis – OFS) je organizovaným cirkevným spoločenstvom, ktoré je evidované na Ministerstve kultúry SR ako samostatný rád s právnou subjektivitou.

OFS je v Katolickej cirkvi verejným združením veriacich. Riadi sa cirkevnými predpismi kanonického práva a vlastným právom: Regulou, Generálnymi konštitúciami, Rituálom a Štatútom. Člení sa na medzinárodné, národné, regionálne a miestne bratstvá, ktoré spravuje rada bratstva na danej úrovni.

Členovia Františkánskeho svetského rádu sa sľubom zaväzujú žiť podľa evanjelia Ježiša Krista spôsobom sv. Františka z Assisi v ich laickom stave. OFS je otvorený pre veriacich každého stavu - slobodných, manželov, vdovcov, ale i svetských duchovných. Spiritualitu príslušníkov OFS charakterizujú svetské podmienky a život v bratskom spoločenstve. Príznačná je aktívna prítomnosť nie len v Cirkvi, ale aj vo svete. Svetskí františkáni majú byť kvasom v prostredí, v ktorom žijú a to svedectvom bratskej lásky a jasným kresťanským postojom.

 

vno1

 

Františkánsky svetský rád je jedným z najstarších existujúcich laických náboženských hnutí v Katolickej cirkvi. Vznikol začiatkom 13. storočia. Zakladateľom rádu je sv. František z Assisi. Názov samotného hnutia sa postupom času menil. Spočiatku sa jeho členovia nazývali Bratia a sestry kajúceho rádu sv. Františka, koncom 13. storočia sa začína označovať ako Tretí rád sv. Františka. Tretí františkánsky rád vznikol na základe podmienok vtedajšieho práva kajúcnikov a zo začiatku nepotreboval osobitné schválenie zo strany Svätej stolice. Oficiálne dokumenty vznikli až následne, keď sa začal počet členov hnutia rozrastať. Prvou Františkovou starosťou bolo žiť evanjelium, nie kodifikovať regulu. Rozhodujúcou bola náboženská skúsenosť. Reguly prichádzali postupne, ako výsledok zažitej skúsenosti a nevyhnutný nástroj k usmerneniu života mnohých ľudí, ktorí sa ku hnutiu hlásili.

Prvá regula, ktorú sv. František napísal mala formu listu a bola vytvorená najmä z úryvkov Svätého písma. Neskôr v roku 1221 vzniká základný kódex, Regula pre Rád kajúcnikov nazvaná Memoriale Propositi. V roku 1289 pápež Mikuláš IV. vydal jednotnú regulu, ktorá platila až do roku 1883, keď ju pápež Lev XIII. prispôsobil moderným podmienkam, pričom ale zachoval jej základného ducha. V roku 1957 vydala Kongregácia pre rehoľníkov všeobecné ustanovenia pre Tretí rád. V súčasnosti laickí františkáni na celom svete dodržiavajú regulu schválenú a potvrdenú v roku 1978 pápežom Pavlom VI. S prijatím novej reguly sa upravilo aj pomenovanie bratského spoločenstva, ktoré sa dnes nazýva: Františkánsky svetský rad.

 

 

 

Základné dokumenty Františkánského svetského rádu:

Regula OFS

Generálne konštitúcie OFS

Štatút OFS na Slovensku

Rituál OFS

 

Paper

 

 

Ochrana osobných údajov

Novinky

FRANTIŠKÁNSKA rodina 2/2020
Ponúkame Vám letné vydanie časopisu: FRANTIŠKÁNSKA rodina v PDF formáte. Nájdete tu rozhovor s pátrom Gabrielom, prvú časť štúdijnej príručky k encyklike Laudato si' , aktuálne informácie zo života svetských františkánov, pozvánky i knižné recenzie.
List T. Kausera - Veľká noc 2020
Prečítajte si veľkonočný pozdrav generálneho ministra OFS, brata Tibora Kausera, ktorý je adresovaný svetským františkánom na celom svete.
Čítať ďalej...
Veľkonočné prianie P. Norberta Pšenčíka OFM Cap.
Drahí bratia a sestry tretieho rádu sv. Františka,
už pár dní vnímam nutkanie Vám napísať pár riadkov, zvlášť v tomto nie ľahkom čase. Preto chcem byť poslušný tomuto hlasu a prejaviť Vám svoju i našu solidaritu a prepojenie v modlitbe.
Čítať ďalej...
FRANTIŠKÁNSKA rodina 1/2020
Prvé tohtoročné číslo nášho časopisu prináša viacero zaujímavých článkov: aktuálne príhovory, zamyslenia rozhovor i knižné recenzie. Františkánska rodina už tradične na svojich stránkach zachytáva udalosti a mapuje život svetských františkánov na Slovensku. Časopis vychádza nielen v tlačenom, ale aj v elektronickom vydaní. Tu si ho možete prečítať v PDF formáte:
FRANTIŠKÁNSKA rodina 4/2019
Vianočné vydanie FRANTIŠKÁNSKEJ rodiny v PDF formáte. Posledné tohtoročné číslo časopisu ponúka duchovné čítanie i aktuálne informácie zo života svetských františkánov na Slovensku.
FRANTIŠKÁNSKA rodina 3/2019
Jesenné vydanie časopisu FRANTIŠKÁNSKA rodina v PDF formáte:

 časopis FR 

VIII. Národná volebná kapitula OFS na Slovensku

V dňoch 30. 8. – 1. 9. 2019 sa slávila národná volebná kapitula OFS v kláštore sestričiek františkánok Premenenia Pána v Melčiciach.

Čítať ďalej...
HARMONOGRAM PUTOVANIA IKONY
Časový rozvrh putovania ikony Kráľovnej
františkánskej rodiny po Slovensku.
 
Čítať ďalej...
FRANTIŠKÁNSKA rodina 2/2019
Letné vydanie Františkánskej rodiny prináša duchovné čítanie
i aktuálne informácie zo života Františkánskeho spoločenstva. Prečítajte si časopis v Pdf formáte:

 časopis FR 

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE OFS 2019

Pozvánka na celoslovenské stretnutie Františkánskeho svetského rádu do Krivej na Orave.

Čítať ďalej...

Prihlásenie