baner

Kto sme ?

regtau

Františkánsky svetský rád (Ordo Franciscanus Saecularis – OFS) je organizovaným cirkevným spoločenstvom, ktoré je evidované na Ministerstve kultúry SR ako samostatný rád s právnou subjektivitou.

OFS je v Katolickej cirkvi verejným združením veriacich. Riadi sa cirkevnými predpismi kanonického práva a vlastným právom: Regulou, Generálnymi konštitúciami, Rituálom a Štatútom. Člení sa na medzinárodné, národné, regionálne a miestne bratstvá, ktoré spravuje rada bratstva na danej úrovni.

Členovia Františkánskeho svetského rádu sa sľubom zaväzujú žiť podľa evanjelia Ježiša Krista spôsobom sv. Františka z Assisi v ich laickom stave. OFS je otvorený pre veriacich každého stavu - slobodných, manželov, vdovcov, ale i svetských duchovných. Spiritualitu príslušníkov OFS charakterizujú svetské podmienky a život v bratskom spoločenstve. Príznačná je aktívna prítomnosť nielen v Cirkvi, ale aj vo svete. Svetskí františkáni majú byť kvasom v prostredí, v ktorom žijú a to svedectvom bratskej lásky a jasným kresťanským postojom.

 

vno1

 

Františkánsky svetský rád je jedným z najstarších existujúcich laických náboženských hnutí v Katolickej cirkvi. Vznikol začiatkom 13. storočia. Zakladateľom rádu je sv. František z Assisi. Názov samotného hnutia sa postupom času menil. Spočiatku sa jeho členovia nazývali Bratia a sestry kajúceho rádu sv. Františka, koncom 13. storočia sa začína označovať ako Tretí rád sv. Františka. Tretí františkánsky rád vznikol na základe podmienok vtedajšieho práva kajúcnikov a zo začiatku nepotreboval osobitné schválenie zo strany Svätej stolice. Oficiálne dokumenty vznikli až následne, keď sa začal počet členov hnutia rozrastať. Prvou Františkovou starosťou bolo žiť evanjelium, nie kodifikovať regulu. Rozhodujúcou bola náboženská skúsenosť. Reguly prichádzali postupne, ako výsledok zažitej skúsenosti a nevyhnutný nástroj k usmerneniu života mnohých ľudí, ktorí sa ku hnutiu hlásili.

Sv. František napísal Povzbudenie bratom a sestrám  kajúcnikom, ktoré malo formu listu a bolo vytvorené najmä z úryvkov Svätého písma. Vo vývoji kajúceho hnutia 13. storočia predstavovali údaje obsiahnuté v liste pevný referenčný bod, ale nemali normatívny charakter. V roku 1221 vzniká základný kódex, regula pre rád kajúcnikov nazvaná Memoriale Propositi. V roku 1289 pápež Mikuláš IV. vydal jednotnú regulu, ktorá platila až do roku 1883, keď ju pápež Lev XIII. prispôsobil moderným podmienkam, pričom ale zachoval jej základného ducha. V roku 1957 vydala Kongregácia pre rehoľníkov všeobecné ustanovenia pre Tretí rád. V súčasnosti laickí františkáni na celom svete dodržiavajú regulu schválenú a potvrdenú v roku 1978 pápežom Pavlom VI. S prijatím novej reguly sa upravilo aj pomenovanie bratského spoločenstva, ktoré sa dnes nazýva: Františkánsky svetský rad.

 

 

 

Základné dokumenty Františkánského svetského rádu:

Regula OFS

Generálne konštitúcie OFS

Štatút OFS na Slovensku

Rituál OFS

 

Paper

 

 

Ochrana osobných údajov

Novinky

FRANTIŠKÁNSKA rodina 2/2024

V poslednom júnovom týždni bolo čitateľom odoslané druhé tohtoročné číslo Františkánskej rodiny. Tvorcovia letného vydania časopisu, ktorý obsahuje 44 strán, do jeho obsahu zaradili:

Čítať ďalej...
FRANTIŠKÁNSKA rodina 1/2024

Veľkonočné printové vydanie Františkánskej rodiny bolo 21.3.2024 odoslané odberateľom časopisu. Jeho obsah prináša texty na zamyslenie, povzbudenie a duchovné obohatenie čitateľa.

Rok 2024 je 800. výročím stigmatizácie svätého Františka, ktoré sa udialo na vrchu La Verna. Aj dnes, s odstupom ôsmych storočí, hľadíme s úžasom a láskou na Kristove rany vtlačené do tela sv. Františka. Jubilejné výročie prijatia darov stigiem je mimoriadnou príležitosťou k hlbšiemu pochopeniu tajomstva kríža i Františkovej duchovnosti.

Čítať ďalej...
Mesačné modlitbové úmysly na rok 2024

Medzinárodná rada (CIOFS) nám ponúka mesačný modlitbový program na rok 2024. Modlitbové zámery OFS sú tu spájané s všeobecnými úmyslami Svätého Otca, aby sa tak zvýraznilo naše vzájomné spoločenstvo. CIOFS povzbudzuje všetky sestry a bratov, aby sa modlili na obidva úmysly. Text v PDF formáte: Mesačné modlitbové úmysly 2024

Vianočný pozdrav brata Norberta
Vianočný list bratom a sestrám OFS od brata Norberta Pšenčíka OFMCap:
Vianočné posolstvo generálneho ministra OFS
Vianočný list generálneho ministra OFS Tibora Kausera.
Čítať ďalej...
FRANTIŠKÁNSKA rodina 4/2023

Milí čitatelia Františkánskej rodiny, tlačené vianočné číslo bolo dňa 14.12.2023 odoslané všetkým odberateľom časopisu. Dúfame, že rozšírené vydanie, ktoré ponúka 52 strán, bude vítaným duchovným spestrením Vašich vianočných sviatkov.

Čítať ďalej...
List pápeža členom františkánskej rodiny

List Svätého Otca Františka členom františkánskej rodiny pri príležitosti 800. výročia potvrdenia reguly (1223-2023): PDF formát listu

List Konferencie františkánskej rodiny

List Konferencie františkánskej rodiny, určený celej františkánskej rodine, k udeleniu plnomocných odpustkov pri príležitosti osemstého výročia Vianoc v Greccio: PDF formát listu

List svetským františkánom od brata Norberta

List svetským františkánom od brata Norberta na sviatok svätého Františka: PDF formát listu

FRANTIŠKÁNSKA rodina 3/2023

Tretie tohtoročné číslo časopisu FRANTIŠKÁNSKA rodina bolo dnes 3.10.2023 odoslané všetkým odberateľom. Vydavateľ časopisu zároveň rozhodol o obnovení bezplatného publikovania Františkánskej rodiny v PDF formáte s trojmesačným odstupom od vydania tlačenej verzie.

Čítať ďalej...

Prihlásenie