baner

Kto sme ?

regtau

Františkánsky svetský rád (Ordo Franciscanus Saecularis – OFS) je organizovaným cirkevným spoločenstvom, ktoré je evidované na Ministerstve kultúry SR ako samostatný rád s právnou subjektivitou.

OFS je v Katolickej cirkvi verejným združením veriacich. Riadi sa cirkevnými predpismi kanonického práva a vlastným právom: Regulou, Generálnymi konštitúciami, Rituálom a Štatútom. Člení sa na medzinárodné, národné, regionálne a miestne bratstvá, ktoré spravuje rada bratstva na danej úrovni.

Členovia Františkánskeho svetského rádu sa sľubom zaväzujú žiť podľa evanjelia Ježiša Krista spôsobom sv. Františka z Assisi v ich laickom stave. OFS je otvorený pre veriacich každého stavu - slobodných, manželov, vdovcov, ale i svetských duchovných. Spiritualitu príslušníkov OFS charakterizujú svetské podmienky a život v bratskom spoločenstve. Príznačná je aktívna prítomnosť nielen v Cirkvi, ale aj vo svete. Svetskí františkáni majú byť kvasom v prostredí, v ktorom žijú a to svedectvom bratskej lásky a jasným kresťanským postojom.

 

vno1

 

Františkánsky svetský rád je jedným z najstarších existujúcich laických náboženských hnutí v Katolickej cirkvi. Vznikol začiatkom 13. storočia. Zakladateľom rádu je sv. František z Assisi. Názov samotného hnutia sa postupom času menil. Spočiatku sa jeho členovia nazývali Bratia a sestry kajúceho rádu sv. Františka, koncom 13. storočia sa začína označovať ako Tretí rád sv. Františka. Tretí františkánsky rád vznikol na základe podmienok vtedajšieho práva kajúcnikov a zo začiatku nepotreboval osobitné schválenie zo strany Svätej stolice. Oficiálne dokumenty vznikli až následne, keď sa začal počet členov hnutia rozrastať. Prvou Františkovou starosťou bolo žiť evanjelium, nie kodifikovať regulu. Rozhodujúcou bola náboženská skúsenosť. Reguly prichádzali postupne, ako výsledok zažitej skúsenosti a nevyhnutný nástroj k usmerneniu života mnohých ľudí, ktorí sa ku hnutiu hlásili.

Sv. František napísal Povzbudenie bratom a sestrám  kajúcnikom, ktoré malo formu listu a bolo vytvorené najmä z úryvkov Svätého písma. Vo vývoji kajúceho hnutia 13. storočia predstavovali údaje obsiahnuté v liste pevný referenčný bod, ale nemali normatívny charakter. V roku 1221 vzniká základný kódex, regula pre rád kajúcnikov nazvaná Memoriale Propositi. V roku 1289 pápež Mikuláš IV. vydal jednotnú regulu, ktorá platila až do roku 1883, keď ju pápež Lev XIII. prispôsobil moderným podmienkam, pričom ale zachoval jej základného ducha. V roku 1957 vydala Kongregácia pre rehoľníkov všeobecné ustanovenia pre Tretí rád. V súčasnosti laickí františkáni na celom svete dodržiavajú regulu schválenú a potvrdenú v roku 1978 pápežom Pavlom VI. S prijatím novej reguly sa upravilo aj pomenovanie bratského spoločenstva, ktoré sa dnes nazýva: Františkánsky svetský rad.

 

 

 

Základné dokumenty Františkánského svetského rádu:

Regula OFS

Generálne konštitúcie OFS

Štatút OFS na Slovensku

Rituál OFS

 

Paper

 

 

Ochrana osobných údajov

Novinky

List Konferencie františkánskej rodiny

List Konferencie františkánskej rodiny, určený celej františkánskej rodine, k udeleniu plnomocných odpustkov pri príležitosti osemstého výročia Vianoc v Greccio: PDF formát listu

List svetským františkánom od brata Norberta

List svetským františkánom od brata Norberta na sviatok svätého Františka: PDF formát listu

FRANTIŠKÁNSKA rodina 3/2023

Tretie tohtoročné číslo časopisu FRANTIŠKÁNSKA rodina bolo dnes 3.10.2023 odoslané všetkým odberateľom. Vydavateľ časopisu zároveň rozhodol o obnovení bezplatného publikovania Františkánskej rodiny v PDF formáte s trojmesačným odstupom od vydania tlačenej verzie.

Čítať ďalej...
FRANTIŠKÁNSKA rodina 2/2023

Druhé tohtoročné číslo Františkánskej rodiny, ktoré sa v týchto dňoch distribuuje čitateľom, ponúka pozoruhodné príbehy ľudí, ktorých spoločným menovateľom je neúspech. Stav, ktorý vyvoláva u ľudí úzkosť, ľútosť, alebo dokonca pohŕdanie. Veď kto by hľadal inšpiráciu v krachu, úpadku alebo chudobe?

Čítať ďalej...
FRANTIŠKÁNSKA rodina 1/2023

K čitateľom bolo rozposlané prvé tohtoročné číslo časopisu Františkánska rodina. Redakčný tím pripravil 40 strán, ktoré povzbudia, ale i potešia dušu čitateľa. Františkánska rodina si pripomína prvý zo štyroch rokov osemstoročnice najdôležitejších udalostí v živote svätého Františka z Assisi.

Čítať ďalej...
Pútnické stretnutia OFS 2023

Pozvánka na pútnické stretnutia organizované Františkánskym svetským rádom v roku 2023

Čítať ďalej...
Duchovné cvičenia s Františkom a Klárou

Pozvánka na duchovné cvičenia v novembri 2023 v Prešove

Čítať ďalej...
Pomoc bratom a sestrám v Sýrii a v Turecku

List generálneho ministra Tibora Kausera k rýchlej pomoci pre ľudí zasiahnutých ničivým zemetrasením v Sýrii a Turecku, modlitbou a finančnou zbierkou, ktorá bude použitá iba na tento účel.

Čítať ďalej...
Mesačné modlitbové úmysly na rok 2023

Mesačné úmysly Svätého Otca a úmysly za OFS na rok 2023.

 

Čítať ďalej...
FRANTIŠKÁNSKA rodina 4/2022

Milí čitatelia časopisu Františkánska rodina,

tlačené vydanie vianočného čísla mešká a bude doručené až po Druhom sviatku vianočnom. Niekoľkodňové meškanie spôsobila tlačiareň, ktorá sa nám za vzniknutú situáciu ospravedlnila. Redakčnej rade je ľúto, že nedokázala zabezpečiť distribúciu časopisu včas a s väčším predstihom. Všetkým čitateľom vyprosujeme a zo srdca prajeme milostiplné Vianoce a požehnaný nový rok 2023. Ako zadosťučinenie vám ponúkame celé bohatstvo 72-stranového vydania časopisu v PDF formáte:

 časopis FR 

Prihlásenie