baner

Kto sme ?

regtau

Františkánsky svetský rád (Ordo Franciscanus Saecularis – OFS) je organizovaným cirkevným spoločenstvom, ktoré je evidované na Ministerstve kultúry SR ako samostatný rád s právnou subjektivitou.

OFS je v Katolickej cirkvi verejným združením veriacich. Riadi sa cirkevnými predpismi kanonického práva a vlastným právom: Regulou, Generálnymi konštitúciami, Rituálom a Štatútom. Člení sa na medzinárodné, národné, regionálne a miestne bratstvá, ktoré spravuje rada bratstva na danej úrovni.

Členovia Františkánskeho svetského rádu sa sľubom zaväzujú žiť podľa evanjelia Ježiša Krista spôsobom sv. Františka z Assisi v ich laickom stave. OFS je otvorený pre veriacich každého stavu - slobodných, manželov, vdovcov, ale i svetských duchovných. Spiritualitu príslušníkov OFS charakterizujú svetské podmienky a život v bratskom spoločenstve. Príznačná je aktívna prítomnosť nielen v Cirkvi, ale aj vo svete. Svetskí františkáni majú byť kvasom v prostredí, v ktorom žijú a to svedectvom bratskej lásky a jasným kresťanským postojom.

 

vno1

 

Františkánsky svetský rád je jedným z najstarších existujúcich laických náboženských hnutí v Katolickej cirkvi. Vznikol začiatkom 13. storočia. Zakladateľom rádu je sv. František z Assisi. Názov samotného hnutia sa postupom času menil. Spočiatku sa jeho členovia nazývali Bratia a sestry kajúceho rádu sv. Františka, koncom 13. storočia sa začína označovať ako Tretí rád sv. Františka. Tretí františkánsky rád vznikol na základe podmienok vtedajšieho práva kajúcnikov a zo začiatku nepotreboval osobitné schválenie zo strany Svätej stolice. Oficiálne dokumenty vznikli až následne, keď sa začal počet členov hnutia rozrastať. Prvou Františkovou starosťou bolo žiť evanjelium, nie kodifikovať regulu. Rozhodujúcou bola náboženská skúsenosť. Reguly prichádzali postupne, ako výsledok zažitej skúsenosti a nevyhnutný nástroj k usmerneniu života mnohých ľudí, ktorí sa ku hnutiu hlásili.

Sv. František napísal Povzbudenie bratom a sestrám  kajúcnikom, ktoré malo formu listu a bolo vytvorené najmä z úryvkov Svätého písma. Vo vývoji kajúceho hnutia 13. storočia predstavovali údaje obsiahnuté v liste pevný referenčný bod, ale nemali normatívny charakter. V roku 1221 vzniká základný kódex, regula pre rád kajúcnikov nazvaná Memoriale Propositi. V roku 1289 pápež Mikuláš IV. vydal jednotnú regulu, ktorá platila až do roku 1883, keď ju pápež Lev XIII. prispôsobil moderným podmienkam, pričom ale zachoval jej základného ducha. V roku 1957 vydala Kongregácia pre rehoľníkov všeobecné ustanovenia pre Tretí rád. V súčasnosti laickí františkáni na celom svete dodržiavajú regulu schválenú a potvrdenú v roku 1978 pápežom Pavlom VI. S prijatím novej reguly sa upravilo aj pomenovanie bratského spoločenstva, ktoré sa dnes nazýva: Františkánsky svetský rad.

 

 

 

Základné dokumenty Františkánského svetského rádu:

Regula OFS

Generálne konštitúcie OFS

Štatút OFS na Slovensku

Rituál OFS

 

Paper

 

 

Ochrana osobných údajov

Novinky

Mesačné modlitbové úmysly na rok 2022

Na zdôraznenie spojenia OFS s pápežom, ponúkame mesačné úmysly Svätého Otcaúmysly OFS založené na živote a dôležitých udalostiach rádu. Nech sa miestne bratstvá modlia na obidva úmysly.

Čítať ďalej...
Vianočný pozdrav od brata Norberta

List k Vianociam
23. 12. 2021

Čítať ďalej...
FRANTIŠKÁNSKA rodina 4/2021

Prečítajte si vianočné číslo časopisu FRANTIŠKÁNSKA rodina, v ktorom nájdete 64 strán bohatého a zaujímavého obsahu. Duchovnú inšpiráciu ponúkajú textové príspevky k 800. výročiu dokumentu Memoriale Propositi i životný profil nového blahoslaveného kardinála Stefana Wyszyńského. Vo výnimočnom rozhovore sa čitateľom predstaví a svoje nevšedné povolanie priblíži páter Remigiusz Górski OFM. Svoje osobné životné spomienky na stránkach časopisu zdieľajú aj respondenti vianočnej ankety. Atmosféru generálnej kapituly nám z večného mesta prináša Lucia Spodniaková. Posledné tohtoročné vydanie časopisu uzatvára viacero ďalších podnetných článkov a aktualít zo života svetských františkánov. Nech sa FRANTIŠKÁNSKA rodina stane duchovným povzbudením na ceste za posolstvom betlehemskej hviezdy.

  časopis FR 

FRANTIŠKÁNSKA rodina 3/2021

Ponúkame vám nové číslo Františkánskej rodiny. Tretie tohtoročné vydanie časopisu obsahuje 56 strán rôznorodých textov, ktoré povzbudia, ale i potešia dušu čitateľa. Redakčný tím pre vás pripravil článok o nevšednom životnom príbehu božieho vagabunda Johna Randala Bradburnea, texty z františkánskych archívov, rozhovor s pátrom Danielom Bertom, humornú anketu, kvíz, recenziu i správy zo stretnutí svetských františkánov:

  časopis FR  

800 ROKOV MEMORIALE PROPOSITI
800 rokov od vyPRACOVANIA
Memoriale Propositi
2. príspevok
(Ottaviano Turrioni, minister bratstva OFS v Cannara – Perugia, v spolupráci s P. Alfredom Parambakathu OFMConv., generálnym duchovným asistentom OFS)
z anglickej a talianskej predlohy preložili
Sr. Lucia Spodniaková OFS a P. Karol Miroslav Švarc OFM
Čítať ďalej...
FRANTIŠKÁNSKA rodina 2/2021
Prinášame malé duchovné osvieženie v podobe letného vydania časopisu FRANTIŠKÁNSKA rodina. V čísle môžete nájsť historické reminiscencie na tému 800 rokov Memoriale Propositi, rozhovor s P. Martinom Kollárom OFMConv., životný príbeh svetského františkána José Gregoria Hernándeza, lekára chudobných, významného vedca a profesora, ktorý pribudol do spoločenstva blahoslavených na konci apríla roku 2021. Časopis ponúka aj knižné recenzie, dovolenkovú anketu a informácie zo života františkánskeho spoločenstva. Príjemné čítanie v tlačenom alebo elektronickom PDF formáte:

 časopis FR 

Veľkonočný pozdrav P. Norberta OFM Cap.

Pozdravujem vás drahí bratia a sestry tretieho rádu sv. Františka, prijmite prosím pár mojich riadkov ako ponuku k zjednoteniu sa počas slávenia najdôležitejších troch dní pre dejiny ľudstva a každého z nás.

Čítať ďalej...
FRANTIŠKÁNSKA rodina 1/2021

Nazrite do prvého tohtoročného čísla časopisu FRANTIŠKÁNSKA rodina. Ponúka dobré čítanie a povzbudenie. Na svojich 52. stranách prináša texty k 800. výročiu dokumentu Memoriale propositi, rozhovor s kapucínom Deziderom Albertym, životopis lekára chudobných bl. Ladislava Batthyány – Strattmanna, knižné recenzie i zaujímavú anketu na aktuálnu tému...  časopis FR 

List k pôstnemu obdobiu od P. Norberta OFM Cap.

Milé sestry a bratia tretieho rádu sv. Františka, ponúkam vám pár riadkov v predvečer vstupu do pôstneho obdobia.

Čítať ďalej...
Mesačné modlitbové úmysly na rok 2021
Medzinárodná rada (CIOFS) nám ponúka mesačný modlitbový program na rok 2021. Modlitbové zámery OFS sú tu spájané s všeobecnými úmyslami Svätého Otca, aby sa tak zvýraznilo naše vzájomné spoločenstvo. Úmysly OFS vychádzajú zo života a sú založené na dôležitých udalostiach nášho rádu. CIOFS nás povzbudzuje, aby sme sa modlili na obidva úmysly, ktoré nám v texte predkladá.
Čítať ďalej...

Prihlásenie