baner

Profesia - sľub

PROFESIA - SĽUB alebo prísľub života podľa Evanjelia


Článok 41
1.    Kandidát, ktorému prešlo obdobie začiatočnej formácie, predloží žiadosť o vykonanie sľubu ministrovi miestneho bratstva. Rada bratstva po vypočutí magistra formácie ako aj asistenta, rozhodne tajným hlasovaním o pripustení k sľubu, odpovie kandidátovi a oznámi to bratstvu.  Reg.23
2.    Podmienky pre sľub čiže prísľub života podľa evanjelia sú tieto:
      -    vek podľa určenia národných stanov- Štatútu
      -    aktívna účasť aspoň jeden rok v období počiatočnej formácie
      -    súhlas rady miestneho bratstva
3.    Kde sa považuje za vhodné predĺžiť obdobie formácie, nech je predĺžené, nie však viac ako rok okrem obdobia určeného Štatútom.


Článok 42
1.    Sľub je slávnostný cirkevný akt, ktorým kandidát, súc pamätlivý volania, ktorého sa mu dostalo od Krista, obnovuje svoje krstné sľuby a verejne potvrdzuje svoj vlastný záväzok žiť vo svete podľa evanjelia spôsobom podľa príkladu sv. Františka a podľa Reguly Františkánskeho svetského rádu.
2.    Sľubom sa kandidát začleňuje do Rádu a to je samo sebou trvalý záväzok. Trvalému sľubu môže z vecných a konkrétnych pedagogických dôvodov predchádzať dočasný sľub, ktorý možno obnovovať  vždy po roku. Celková doba dočasných sľubov nesmie prekročiť tri roky.     Reg.23
3.    Sľub prijíma minister miestneho bratstva alebo jeho delegát a to menom Cirkvi a Rádu. Obrad sa vykoná podľa dispozícií Rituálu.
4.    Sľub nezaväzuje iba profesorov voči bratstvu, ale práve takým spôsobom zaväzuje aj bratstvo starať sa o ich dobrý ľudský a náboženský život.
5.    Akt  sľubu sa zaregistruje a uchová v archíve bratstva.


Článok 43
Národné stanovy- Štatút určujú:
-    najnižší vek pre sľub, ktorý nesmie byť nižší ako 18 dokončených rokov   
-    znak príslušnosti k Rádu TAU- alebo iný františkánsky symbol. Reg.23,3

Wood-Tau-Cross-Necklace62721lg