baner

II. Európsky kongres OFS a Gifra

Posolstvo všetkým bratom a sestrám Františkánskeho svetského rádu (OFS) a Františkánskej mládeži (GiFra) v Európe.
Aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo!“(Ef 4,1)

Drahí bratia a sestry,
nech vám Pán udelí svoj pokoj!


mottologoPo troch rokoch, okolo 100 členov OFS a GiFra a ich duchovní asistenti prišli z 22 európskych krajín, aby sa stretli na II. Európskom kongrese OFS a GiFra, tento krát v Mostare (Bosna a Hercegovina) od 17. – 23. augusta 2015.
Užili sme si mestá Mostar s jeho známym mostom a stredovekým centrom a Sarajevo, mesto nazývané aj „Európsky Jeruzalem“. Bosna a Hercegovina je príkladom „spoločného nažívania“ napriek kultúrnym a náboženským hraniciam. To je pozvanie „budovať mosty“ (ako povedal pápež František) medzi nami samými a Bohom, medzi našimi bratstvami, medzi OFS a GiFra, medzi OFS a Cirkvou, medzi našou Františkánskou rodinou a svetom.
Tento týždeň bol vynikajúcou príležitosťou prehĺbiť naše bratské vzťahy pri spoločnom slávení Eucharistie a modlitbe Liturgie hodín. Boli sme pozvaní rozjímať o našom kresťanskom a františkánskom povolaní prostredníctvom prednášok, ktoré prezentovali členovia Františkánskej rodiny (bratia OFM, OFS, GiFra) z našej hosťujúcej krajiny, a tiež z medzinárodnej úrovne.
Plní vďačnosti Bohu za tento nezabudnuteľný čas, by sme vám chceli ponúknuť tieto závery, dúfajúc, že vám pomôžu žiť vaše povolanie a rozvinúť kreatívne projekty, aby sa OFS a GiFra stali viac a viac svetlom v Cirkvi a pre celý svet.
Témy kongresu, pracovné skupiny, okrúhly stôl a svedectvá najlepších skúseností z praxe môžu byť sumarizované do troch priorít:

1.    Život modlitby – dôvernejší a užší vzťah s Kristom

Všeobecné povolanie  pre všetkých kresťanov je povolanie k svätosti. Toto povolanie je proces, v ktorom môžeme napredovať prostredníctvom budovania nášho seba obrátenia. Ako svetskí františkáni nasledujeme príklad nášho serafínskeho otca tým, že Eucharistiu, modlitbu a Evanjelium urobíme centrom nášho života.
Bratstvo je perfektné prostredie, kde môžeme uskutočňovať lásku, o ktorej sme sa dozvedeli v Evanjeliu. Život v  bratstve je veľmi dôležitý, lebo toto bratstvo nám dáva príležitosť navzájom sa podporovať, prijímať problémy a prežívať dokonalú radosť. Potrebujeme posilniť naše bratstvá na všetkých úrovniach, zintenzívniť vzťahy medzi členmi a tak vytvoriť ducha prijatia.

2.    Rodina – dávať dobrý príklad

Žijeme v spoločnosti, v ktorej sa rozpadáva množstvo manželstiev, kde je tradičná rodina považovaná za menej dôležitú a kde mnoho detí vyrastá v neúplných rodinách. Katolícke učenie o manželstve čelí výzvam rôznych gender ideológiám.
Musíme ochraňovať a podporovať tradičnú rodinu, ktorá má byť považovaná za dedičstvo ľudstva, začínajúc od našich vlastných rodín: žitím intenzívneho modlitbového života, praktizovaním odpustenia, komunikáciou o dennom živote, trávením spoločného  času, zdieľaním viery s deťmi a tým im dávať dobrý príklad. Takto budeme svedčiť spoločnosti o kráse a dôležitosti rodinného života, bez odsudzovania ľudí v rôznych situáciách.
Naše bratstvá by mali nájsť spôsob ako podporiť rodiny, berúc vážne do úvahy závery poslednej Generálnej kapituly. OFS a GiFra musia sledovať postavenie Cirkvi, najmä po pripravovanej Synode biskupov o rodine.
V tomto smere je kladený veľký význam na správnu formáciu františkánskej mládeže  a mladých členov OFS.

3.    Sociálny a ekologický záväzok – rozvoj nášho ducha služby

Nežijeme pre seba ale pre druhých. Pri dozrievaní  vo františkánskej spiritualite, sme povolaní „objať malomocných“. Toto nás vedie k výzvam na rozličné témy, napríklad:
-    chrániť život od počatia až do konca s osobitnou pozornosťou na najzraniteľnejších;
-    byť citlivý na problémy chudoby vo svete a byť viac zodpovedný za využívanie tovarov, ktoré používame;
-    „obrátiť sa k ekológii“ – študovaním a realizovaním Encykliky Laudato si´ pápeža Františka.

Zverujeme tieto závery a budúcnosť OFS a GiFra v Európe našej Panne Márii, Kráľovnej Pokoja, nášmu sv. Otcovi Františkovi, sv. Ľudovítovi a sv. Alžbete modliac sa, aby nás viedli k plodným skutkom.

„Začni robiť to, čo je nevyhnutné, potom rob to, čo je možné
a zrazu budeš robiť nemožné“ (Sv. František)

 

Celý dokument si môžete prečítať aj tu: Posolstvo z II. Európskeho kongresu OFS a Gifra, Mostar, august 2015 (dokument)