baner

Závery z II. Európskeho kongresu OFS a Gifra

 

II. Európsky kongres OFS a Gifra - závery

II. Európsky kongres OFS a Gifra sa skončil slávením svätej omše v kostole sv. Petra a Pavla v Mostare dňa 23. augusta 2015. Svätú omšu slúžil br. Miljenko Šteko, privinciál Františkánskej provincie v Hercegovine.

Kongres začal v pondelok 17. augusta 2015 slávením sv. omše v mostarskej  katedrále Panny Márie, Matky Cirkvi, ktorú celebroval Mons. Dr. Ratko Peri, biskup Mostaru. Bratia a sestry, vedení mottom kongresu: „Aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo“ (Ef 4,1) spolu so svojimi duchovnými asistentmi z dvadsiatich európskych krajín uvažovali počas celého týždňa o identite svetských františkánov, rodinnom živote, starostlivosti o všetko stvorené, o modlitbe a Eucharistii ako o životnom zdroji pre žitie povolania svetských františkánov.

Na kongrese boli prítomní:  generálny minister OFS Tibor Kauser, generálny viceminister Chelito Nunez, generálny duchovný asistent br. Amando Trujillo Cano a Andrea Odak medzinárodný koordinátor Františkánskej mládeže a člen národného bratstva OFS v Bosne a Hercegovine.

Účastníci kongresu okrem prednášok, zdieľania v pracovných skupínách a premietaní prezentácii účastníkov, taktiež navštívili Sarajevo, kde bola slávená sv. omša v kostole sv. Antona Paduánskeho a slúžil ju Mons. Marko Semren, pomocný biskup z Banja Luky.  Bratia a sestry mali možnosť potom navštíviť katedrálu Najsvätejšieho Srdca, ortodoxný kostol  a Beyskú mešitu, kde mohli počuť viac o týchto miestach modlitby, o histórii a spôsobe praktizovania viery v každodennom živote veriacich v ortodoxnom a moslimskom regióne.

Účastníci boli dojatí najmä svedectvom dvoch mladých manželských párov  vychovávajúc ich deti vo viere a o problémoch, ktorým čelia dnešné rodiny. Nakoľko hosťujúce mesto je známe svojimi mostmi, počas večerného programu zúčastnené krajiny mali prezentovať svoje významné mosty. Jedna z myšlienok, ktoré prenikali kongresom bolo pozvanie pápeža Františka budovať mosty, o ktorých sa zmienil mladým ľuďom počas svojej návštevy v Sarajeve.

Predposledný deň kongresu bol rozlúčkový večer, kde v rámci kultúrneho programu bolo predstavené nehmotné dedičstvo regiónu Hercegovina vďaka predstaveniu folklórnej skupine „Fra Bernardin Smoljan“ z Mostaru.

Po záverečnom plenárnom zasadnutí boli predstavené závery - záverečné posolstvo, ktoré bude spoločne so závermi z Generálnej kapituly 2014 smernicou pre nasledujúce obdobie.

V záveroch mimoriadny dôraz bol kladený na prežívanie povolania v bratstvách a potrebe posilnenia bratstiev na každej úrovni. Ďalšia vec, na ktorú závery poukazujú je dôležitosť rodiny a podpora rodinného života a výchovy detí vo viere, najmä v našich vlastných rodinách a to spoločnou modlitbou, otvorenou komunikáciou a odpúšťaním. Znovu bolo zdôraznené, aby sme nežili len pre seba, ale rovnako aj pre ostatných. Toto je spôsob, akým sú členovia OFS a Františkánskej mládeže pozvaní „objať malomocného“ v ich každodennom živote, ako to robil svätý František. Bratia a sestry majú byť vzorom pri ochrane  života od počatia, usilovať sa o zamedzenie rastu chudoby v prostredí kde žijú, niesť zodpovednosť za všetko stvorené a ochraňovať životné prostredie.

Hostiteľom budúceho III. Európskeho kongresu OFS a Františkánskej mládeže bude Národné bratstvo OFS a Františkánskej mládeže v Litve.

Zdroj: www.ciofs.org