baner

Závery Národnej volebnej kapituly 2016

 

  1. Požiadať MeR OFS o prehodnotenie predkladania štatistických údajov o majetkových pomeroch, znalostí jazykov a vzdelania členov OFS každý rok. Navrhujeme tieto údaje predkladať MeR OFS každé 3 roky, pri skončení volebného obdobia NR OFS.
  2. Národná rada OFS, špeciálne bratský animátor, bude sa venovať propagovaniu františkánskej spirituality vhodným spôsobom františkánskej mládeži v aktuálnej situácii na Slovensku. NR požiada o spoluprácu a pomoc MeR OFS.
  3. Národná rada OFS zabezpečí každoročne národné stretnutie bratov a sestier OFS na mieste vhodnom pre účasť všetkých miestnych bratstiev.
  4. Národná rada zabezpečí seminár pre členov rád zodpovedných za formáciu a ich pomocníkov, aby sa zabezpečila jednota vo formácii v národnom bratstve OFS cestou nadácie Rajmumda Lullu s účasťou medzinárodného formátora OFS.
  5. Zabezpečiť cestou provinciálnych ministrov prvého rádu OFM  účasť národných duchovných asistentov na kapitulách OFS a stretnutiach národnej rady OFS, aby sa zabezpečila účinná duchovná asistencia.
  6. NVK poveruje br. Pavla Železníka, člena NR na prácu s médiami (Františkánska rodina, web stránka, KBS, FKI a iné).
  7. NVK vyhlasuje na rok 2016 – 2017, do slávenia národnej kapituly tému formácie: „Milosrdný Otec, očami svätého Františka z Assisi“.
  8. Národný formátor pripraví písomný materiál na zjednotenie formácie počas iniciácie, formácie vo všetkých miestnych bratstvách OFS a materiál k vyhlásenej téme stálej formácie bratov a sestier OFS.
  9. Národný formátor zabezpečí stretnutie regionálnych formátorov a ich pomocníkov 1x ročne.
  10. NVK ukladá členom NR (minister, formátor, ekonóm, medzinárodný radca, bratský animátor) predložiť písomné správy o činnosti  tajomníkovi NR, ktorý ich pošle členom NVK, minimálne 30 dní pred konaním NVK.