baner

Stretnutie NR OFS - november 2017

Stretnutia sa zúčastnili: minister Jozef Gazdík, viceminister Milan Suchanovský, formátor Martin Dulaj, tajomník Monika Olečková, pokladník Mária Hudáková, medzinárodný radca Lucia Spodniaková, bratský animátor Pavol Železník. Národní duchovní asistenti ospravedlnili svoju neúčasť pre plnenie iných pastoračných povinností.

Program rokovania NR:
- plnenie úloh z rokovania NR v júni a septembri 2017;
- informácie z Generálnej kapituly OFS v Ríme 5.-12. 11. 2017;
- riešenie ďalšieho vydávania časopisu Františkánska rodina ;
- plán stretnutí NR OFS v roku 2018;
- rôzne.

V čase 5. – 12. 11. 2017 sa konala Generálna kapitula OFS v Ríme, národné bratstvo OFS naSlovensku na nej zastupovala sr. Lucia Spodniaková, ako medzinárodný radca. Na stretnutí NR informovala o priebehu kapituly a hlavných témach kapituly, ktorej motto bolo „Ako si tymňa poslal na svet,aj ja som ich poslal do sveta“ (Jn 17,18). V úvode GK generálny minister br. Tibor Kauser predložil správu o trojročnej činnosti MeR, ktorá bola účastníkmi schválená. Rovnako bol schválený rozpočet na nasledujúce tri roky, ku ktorému bola bohatá diskusia a pripomienky. Ďalšou témou bol materiál „Ako má byť vedený Rád ako je OFS na všetkých jeho úrovniach?“ K tomu boli schválené návrhy týkajúce sa formácie, bratského života a budovania bratského a evanjeliového sveta v OFS. Kapitula schválila aj smernicu o slávení Generálnej kapituly OFS, ktorá bola pripravovaná od roku 2011. Hovorilo sa aj o kauzách blahorečenia bratov a sestier OFS. Závery a posolstvo GK zatiaľ neboli zverejnené.


NR prerokovala možnosť účasti členov NR OFS na III. Európskom kongrese OFS a Gifra v Litve v termíne 20.- 26. 8. 2018.


Štatút Františkánskeho svetského rádu je už vytlačený a postupne bude distribuovaný do MB podľa objednaných výtlačkov. Cena je 0,50 eur. Regionálne rady zabezpečia výber z MB a peniaze odovzdajú na národnej kapitule 1. 9. 2018 v Melčiciach pokladníčke NR sr. Hudákovej.


Na rok 2018 je pripravený program stretnutí NR a NK OFS:
27. 1. 2018 stretnutie NR v Žiline;
2. – 4. 3. 2018 národné stretnutie formátorov a NR v Melčiciach
30. 6. 2018 stretnutie NR v Žiline;
7. 7. 2018 celoslovenské stretnutie OFS Trenčín – Skalka;
20. – 26. 8. 2018 III. Európsky kongres OFS a Gifra v Litve;
31. 8. – 2. 9. 2018 národná kapitula OFS v Melčiciach;
1. 12. 2018 stretnutie NR v Žiline.


NR sa zaoberala ďalším vydávaním časopisu Františkánska rodina. Zodpovednosť za vydávanie prevzala národná rada, ktorá poverila br. Pavla Železníka úlohou vedúceho redaktora, ktorý zabezpečí grafické a záverečné spracovanie časopisu pred tlačou. Do konca januára je potrebné vybrať vhodnú tlačiareň a zabezpečiť spôsob distribúcie časopisu do MB OFS.


NR súčasne ďakuje br. Jurajovi Mrocekovi za jeho doterajšiu prácu pri vydávaní Františkánskej rodiny a do ďalšieho obdobia mu praje Božie požehnanie pre celú jeho rodinu.

Predplatné FR na rok 2018 je potrebné posielať na účet NR OFS a do poznámky je potrebné uviesť „Františkánska rodina“ a počet výtlačkov.
Číslo účtu: SK 91 0900 0000 0000 1148 4135

Monika Olečková, tajomníčka NR OFS