baner

Stretnutie NR OFS - január 2018

 

Informácia z rokovania NR OFS


V sobotu 27. januára 2018 sa stretli členovia Národnej rady OFS v kapucínskom kláštore v Žiline na svojom rokovaní, podľa schváleného programu stretnutí v roku 2018. Stretnutia NR sa zúčastnili: Robert Chabada, OFM, Jozef Gazdík, Milan Suchanovský, Lucia Spodniaková, Martin Dulaj, Monika Olečková, Mária Hudáková.

Stretnutie začalo slávením sv. omše v kláštornej kaplnke, ktorú celebroval národný duchovný asistent br. Robert, OFM, ktorý v svojom príhovore povzbudil členov NR vo viere v Božiu pomoc, v stálu prítomnosť Ježiša medzi nami.

Stretnutie pokračovalo v „sále brata Slnka“ v kláštore kontrolou plnenia úloh, ktoré boli prijaté na rokovaní v novembri 2017 a ďalším programom:
- správa o hospodárení NB OFS za rok 2017;
- návrh rozpočtu NB OFS na rok 2018;
- štatistika za rok 2017;
- vydávanie časopisu Františkánska rodina;
- aktuálne informácie MeR OFS;
- príprava národného stretnutia formátorov v Melčiciach;
- rôzne – podľa doplnenia členov NR.

Správa o hospodárení NB OFS za rok 2017
Sr. Hudáková predložila písomnú správu o hospodárení NB OFS za rok 2017. Ostatok na účte k 31. 12. 2017 je 3 661,26 eur a v hotovosti 147,61 eur.
NB nemá žiadne nesplatené záväzky.
Národná rada výsledok hospodárenia za rok 2017 schválila bez pripomienok.

Návrh rozpočtu NB OFS na rok 2018
Sr. Hudáková pripravila návrh rozpočtu NB OFS na rok 2018, ktorý členovia NR dopĺňali. Upravený rozpočet bude elektronicky doručený členom NR, ktorí ho písomne odsúhlasia.

Príprava štatistiky za rok 2017
Tajomníčka NR pripravila upravené štatistické formuláre za rok 2017, podľa tabuľky, ktorá sa posiela MeR OFS. Vypustené sú údaje o majetkových pomeroch, vzdelaní, miesta bydliska členov. Takto upravené formuláre budú poslané regionálnym radám, ktoré ich pošlú miestnym bratstvám na vyplnenie.
Termín na odovzdanie vyplnených formulárov za regióny je 19. február 2018.

Vydávanie časopisu Františkánska rodina
V súlade s úlohou č.3.3./XI.2017 sa národná rada zaoberala ustanovením redakčnej rady FR. Poverený redaktor br. Pavol Železník pripravil a predložil návrh Štatútu redakčnej rady FR, návrh členov redakčnej rady: Pavol Železník, Marcela Prekopová, Monika Olečková, Cecília Blanárová a Gabriela Sečanská a zabezpečenie evidencie časopisu FR.
Národná rada schválila bez pripomienok Štatút redakčnej rady, členov redakčnej rady a evidenciu časopisu FR. Tlač a distribúciu bude NR riešiť po predložení cenových ponúk na tlač.

Aktuálne informácie MeR OFS
- Sr. Spodniaková informovala o odoslaní návrhu termínu na vizitáciu a na žiadosť MeR doplniť alternatívny termín vizitácie. Predložené termíny na vizitáciu NB OFS je 31. 8. – 2. 9. 2018 v Melčiciach alebo 30. 11. – 2. 12. 2018 v Žiline;
- NR žiada MeR zabezpečiť vizitátora NB z jazykovo príbuznej krajiny, aby sa dalo hovoriť bez prekladateľa;
- MeR zverejnila už závery s prílohami, príhovory, kázne z GK, ktoré sa postupne prekladajú a upravujú a budú zverejnené na www stránke a poslané do regiónov;
- termín odovzdania štatistických údajov MeR OFS je 10. marec 2018.

Príprava národného formačného stretnutia
Národný formátor predložil návrh programu na národné formačné stretnutie 2. – 4. 3. 2018 v Melčiciach. Tento návrh členovia NR doplnili, v tomto termíne bude aj stretnutie NR a redakčnej rady FR, preto sa program navrhol tak, aby sa všetko zabezpečilo. Účastníkmi sú regionálni formátori a ich pomocníci a podľa záujmu aj členovia z miestnych bratstiev. Bolo by vhodné, a NR to odporúča, pozvať aj regionálnych duchovných asistentov.
Tajomníčka NR pripraví upravený program a pozvánku, ktorú pošle regionálnym radám a tie budú o stretnutí informovať miestne bratstvá.
Národný duchovný asistent, p. Robert Chabada, OFM bol poverený pripraviť a viesť duchovný program na tomto stretnutí, pri účasti ďalších duchovných asistentov koordinovať ich duchovnú službu.
Na stretnutie je potrebné priniesť Regulu OFS a Liturgiu hodín, odporúčané je aj Písmo Sväté.
Termín prihlásenia na národné formačné stretnutie je do 14. februára 2018.

Rôzne
1.Na stretnutí NR v novembri 2017 bola prerokovaná účasť na III. Európskom kongrese OFS a Gifra v Litve v termíne 20.- 26. 8. 2018. Do 1. 3. 2018 je potrebné prihlásiť účastníkov. NR odsúhlasila účasť členov NR: Gazdík, Suchanovský, Dulaj, Spodniaková, Olečková, Železník a p. Robert Chabada,OFM. Finančné zabezpečenie je so spoluúčasťou účastníkov. Doprava autom. Sr. Spodniaková bola poverená požiadať gvardiána z Fiľakova, p. Jakuba Martausa, OFM o poskytnutie 9 miestneho auta.
2. NR odsúhlasila prípravu smernice na slávenie miestnej, regionálnej a národnej kapituly v národnom bratstve OFS na Slovensku. Pripravený návrh bude predložený národnej kapitule na schválenie. Smernica na slávenie generálnej kapituly, ktorá bola schválená GK v novembri 2017 sa neuplatňuje na nižšej úrovni.

Stretnutie Národnej rady OFS bolo ukončené požehnaním.

Monika Olečková – tajomníčka NB OFS

 

NROFS27jan2018

foto: Pavol Železník