baner

Národná kapitula OFS 2017

 

Národná kapitula Františkánskeho svetského rádu na Slovensku

V dňoch 1. – 3. septembra 2017 národné bratstvo OFS slávilo svoju pracovnú kapitulu v kláštore sestričiek františkánok Premenenia Pána v Melčiciach.
Na kapitulu bolo pozvaných 35 delegátov – zástupcov regiónov, prítomných bolo 26 delegátov. Z národných duchovných asistentov boli na NK prítomní P.Jozef Konc OFMCap, P. Robert Chabada OFM a P. Bruno Včela OFM, regionálny duchovný asistent Západoslovenského regiónu.
NK17OFS02Národná kapitula sa začala sláviť v piatok modlitbou vešpier a svätou omšou. Po večeri sme sa stretli na adorácii, kde sme prosili Pána o vedenie Ducha Svätého, aby naše srdcia boli naplnené láskou v našom bratskom živote a pri riešení tém, ktoré boli na programe slávenia kapituly.
Vo večerných hodinách, po adorácii sa stretli členovia národnej rady, aby upresnili program kapituly, lebo z MeR sme v polovici augusta dostali správu, ktorá bola pre nás dôležitá a potešujúca, že nám predsedníctvo MeR schválilo Štatút OFS a poslalo dekrét o jeho schválení. Podľa ustanovenia Štatútu, schválený Štatút nadobúda platnosť jeho vyhlásením národným ministrom a účinnosť po uplynutí pätnástich dní od vyhlásenia. Pri počítaní dní sme dospeli k dátumu nadobudnutia účinnosti a s veľkou radosťou sme konštatovali, že náš štatút bude účinný práve na sviatok Stigmatizácie sv. Františka z Assisi 17. 9. 2017.
V sobotu po modlitbe Ranných chvál a raňajkách začala pracovná časť NK, ktorú otvoril národný minister br. Jozef Gazdík modlitbou. Po schválení doplneného programu mal príhovor národný duchovný asistent, p. Robert Chabada OFM na tému „Choď a získavaj bratov a sestry“, v ktorom zdôraznil nevyhnutnosť modlitby, zanechanie starého egoistického života, prijatie bratov a sestier, cvičenie v pokore, odpúšťanie, zabúdanie na zranenia a pýchu; dôležitá je spolupráca s Duchom Svätým, zanechanie cesty hriechu, nezabúdať na prisľúbenie Pána Ježiša, že on bude stále s nami až do konca sveta; zamyslieť sa nad tým, ako sa mne – nám darí získavať svojim životom bratov a sestry.

NK17OFS03Nasledovalo vyhodnotenie plnenia záverov NVK v roku 2016, správy členov NR, v ktorých boli informácie o činnosti ministra, hospodárske výsledky NB za rok 2016 a I. pol-rok 2017, informácie o medzinárodných aktivitách, príprave generálnej kapituly OFS v Ríme a hlavnej téme kapituly „Ako má byť vedený rád, ako je Františkánsky svetský rád na všet-kých jeho úrovniach.“ Národný formátor zhodnotil formáciu v národnom bratstve za uplynulý rok, informoval o priebehu národného formačného stretnutia, na ktorom sa pripravil manuál na počiatočnú a stálu formáciu členov OFS, aby sa zjednotila formácia vo všetkých miestnych bratstvách. Tento materiál je k dispozícii na CD pre všetkých, ktorí majú záujem.

Účastníci NK zhodnotili celoslovenské stretnutie OFS na Mariánskej Hore v Levoči a prejavili záujem o stretnutie v roku 2018. V sobotu popoludní kapitula pokračovala vyhlá-sením Štatútu OFS a diskusiou k materiálu „Ako má byť vedený rád, ako je Františkánsky svetský rád na všetkých jeho úrovniach.“

V nedeľu dopoludnia po sv. omši a raňajkách kapitula pokračovala prípravou a schválením záverov Národnej kapituly, ktoré uvádzame v plnom znení.

NK17OFS01Závery Národnej kapituly OFS
1. Národná kapitula vyhlásila tému do slávenia NK v roku 2018 „Študujte, milujte a žite svoju Regulu, pretože jej hodnoty sú skutočne evanjeliové“ a odporúča všetkým miest-nym bratstvám v rámci trvalej formácii sa venovať štúdiu a rozjímaniu ustanovení Re-guly OFS. V roku 2018 budeme sláviť 40. výročie jej schválenia pápežom Pavlom VI. Regula bola schválená 24. júna 1978.
2. Národná kapitula odporúča miestnym bratstvám oboznámiť sa a preštudovať schválený Štatút Františkánskeho svetského rádu na Slovensku, ktorý bol schválený národnou ka-pitulou v septembri 2015, 10. 8. 2017 Medzinárodnou radou OFS v Ríme. Je platný vyhlásením 2. 9. 2017 a účinný 17. 9. 2017 na sviatok Stigmatizácie sv. Františka z Assisi.
3. Národná kapitula povzbudzuje všetky miestne bratstvá, aby sa trvalo modlili za mládež a podľa svojich možností vyvíjali také aktivity, ktoré by mládež povzbudili k živej viere a františkánskej spiritualite.
4. Národná kapitula ukladá tajomníčke NR zabezpečiť úpravu Štatútu do tlače a osloviť miestne bratstvá priamo, alebo cez regionálne rady, aby nahlásili tajomníčke NR po-žadovaný počet výtlačkov Štatútu OFS do 30. 9. 2017. Po zistení záujmu odovzdať upravený Štatút do tlače. Miestne bratstvá objednané výtlačky uhradia NR, cena vý-tlačku bude stanovená na základe ceny tlače.
5. Národná kapitula rozhodla o termíne národného stretnutia formátorov a ich pomocní-kov a národnej kapituly OFS:
- národné stretnutie formátorov bude 2.- 4. 3. 2018 v kláštore v Melčiciach;
- národná kapitula bude 31.8. – 2. 9. 2018 v kláštore v Melčiciach.
Tajomníčka NR včas pripraví a pošle pozvánky.
6. Národná kapitula schválila miesto a termín celoslovenského stretnutia OFS v roku 2018. Celoslovenské stretnutie sa uskutoční 7. 7. 2018 na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne. Stretnutie organizačne zabezpečí NR OFS, Stredoslovenský región a miestne bratstvá, ktoré sú k pútnickému miestu najbližšie – Nová Dubnica, Nemšová, Trenčian-ske Bohuslavice.

f5


Informáciu o NK OFS spracovala sr. Monika, tajomníčka OFS.

Foto: br. Pavol OFS