baner

Mesačné modlitbové úmysly na rok 2021

Rok 2021
Január

Evanjelizačný úmysel:Aby nám Pán dal milosť bratsky spolunažívať s príslušníkmi iných náboženstiev, navzájom sa za seba modliť a byť voči všetkým otvorení.
OFS: Za národné bratstvá: Južná Afrika, Honduras a India

Otče náš ...

Február

Všeobecný úmysel:Za ženy, ktoré sa stali obeťami násilia, aby ich spoločnosť chránila a aby ich utrpeniu venovala pozornosť.

OFS: Za národné bratstvá: Zambia, Belgicko a Japonsko

Otče náš ...

Marec

Evanjelizačný úmysel:Aby sme s obnovenou hĺbkou prežívali sviatosť zmierenia a aby sme v nej okúsili bezhraničné Božie milosrdenstvo.

OFS:Za všetky bratstvá františkánskej mládeže na celom svete

Otče náš ...

Apríl

Všeobecný úmysel:Za tých, ktorí v krajinách pod diktatúrou, autoritárskym režimom alebo s oslabenou demokraciou bojujú za základné práva, riskujúc vlastné životy.

OFS:Za národné bratstvá: Portugalsko, Malajzia a Venezuela

Otče náš ...

Máj

Evanjelizačný úmysel:Za finančníkov, aby spolupracovali s vládami na regulovaní oblasti financií a tak uchránili občanov pred nebezpečenstvami.

OFS:Za Predsedníctvo CIOFS

Otče náš ...

Jún

Evanjelizačný úmysel: Za mladých ľudí, ktorí sa s podporou kresťanského spoločenstva pripravujú na manželstvo: nech veľkodušne, vo vernosti a s trpezlivosťou vzrastajú v láske.

OFS:Za všetky tie bratstvá na celom svete, ktorí trpia starnutím a nedostatkom nových povolaní

Otče náš ...

Júl

Všeobecný úmysel:Aby sme sa odvážne a s nadšením usilovali nadväzovať dialóg a budovať priateľstvo, keď nastanú konfliktné situácie v sociálnej, ekonomickej či politickej oblasti.

OFS:Za YouFra bratstvá: India, Belgicko, Portugalsko, Honduras a Maurícius

Otče náš ...

August

Evanjelizačný úmysel: Za Cirkev, aby od Ducha Svätého prijala milosť a silu obnovovať sa v duchu evanjelia.

OFS:Za národné bratstvá: Srí Lanka, Kongo a Peru

Otče náš ...

September

Všeobecný úmysel:Aby sme všetci vedeli robiť odvážne rozhodnutia v prospech jednoduchého životného štýlu, šetrnému voči životnému prostrediu, a aby sme sa tešili z mládeže, ktorá si radikálne osvojila tento štýl.

OFS:Za národné bratstvá: Mexiko, Taliansko a Uganda

Otče náš ...

Október

Evanjelizačný úmysel:Aby sa všetci pokrstení ľudia podieľali na evanjelizácii a boli ochotní stať sa misionármi svedectvom svojho života, vyžarujúceho evanjelium.

OFS:Za národné bratstvá: Kamerun, Paraguaj a Vietnam

Otče náš ...

November

Všeobecný úmysel:Za ľudí, ktorí trpia depresiami alebo sú na pokraji so silami, aby nachádzali podporu a svetlo, ktoré ich znovu otvorí pre život.

OFS:Za Predsedníctvo CIOFS a Generálnu kapitulu OFS

Otče náš ...

December

Evanjelizačný úmysel:Za katechétov, ktorí sú povolaní ohlasovať Božie slovo, aby sa s odvahou a tvorivosťou v sile Ducha Svätého stali jeho svedkami..

OFS:Za rast OFS a YouFra vo svete.

Otče náš ...

Stránka TK KBS (Úmysly Apoštolátu modlitby, ktorý schválil na rok 2021 Svätý Otec + Úmysly našich biskupov porovnaj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201228047